Ordførerens brev

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Bombetrussel mot Rådhusveien 3 og trusler mot Nittedal rådhus - kritikk av og spørsmål til politiet:

Ordfører viser til to trusler rettet mot henholdsvis Nittedal rådhus og Rådhusveien 3 (Rådstua) den 13. februar og politiets oppfølging av saken

  • På formiddagen onsdag 13. februar ble ordfører gjort oppmerksom på at det var kommet en trussel fremført på telefon til en ansatt ved underliggende enhet, som inneholdt en bombetrussel mot Rådhusveien 3.
  • Omtrent samtidig ble kommunalsjefen med ansvar for beredskap informert fra betjeningen på sentralbordet i Rådhuset om en innkommen telefonsamtale med beskjed om at «Byggesaksavdelingen må evakueres».

Kommunen etablerte raskt en ressursgruppe med nøkkelroller i kriseberedskapssammenheng, for å forberede det som eventuelt måtte komme.

Kommunen etablerte kontakt med leder av Nittedal tjenestested, som raskt stilte med lokal tjenestestedsleder for politiet. Kommunen gikk i «beredskapsmodus», og startet vurderingsprosessen rundt evakuering av rådhuset. Det var på det rene at lokal tjenestestedsleder hadde hatt kontakt med politiet, etter hva vi oppsiktsvekkende er kjent med, ved at han måtte ringe politiets nødnummer for å få kontakt med operasjonssentralen. Lokal tjenestestedsleder underrettet Nittedal kommune om at operasjonssentralen raskt ville ta kontakt med kommunen på beredskapssjefens mobilnummer.

Mangel på koordinering hos politiet

Kommunen ble via interne kilder gjort oppmerksom på at politiet var i kontakt med en underlagt enhet som ble spurt ut om forholdet mellom enheten og aktuelle brukere. Samtidig ble beredskapssjefen i kommunen oppringt fra operasjonssentralen, hvor nødvendigheten av evakuering ble diskutert. Nittedal kommune var tydelig – med operasjonssentralen på telefon og lokalt politi til stede i lokalet, på at vi ønsket en tidlig avklaring om politiets beslutninger om en evakuering eller ikke. Nittedal kommune viser i denne sammenheng til Politiets beredskapssystem del I (PBS I), og oppfatter således at det er politiet som er besluttende myndighet i forhold til å beordre evakuering.

Nittedal kommune tolket på dette tidspunkt at politiet ikke var koordinert i sin dialog med kommuneledelsen: En enhet hadde fått beskjed om å bidra med informasjon om brukere/uroligheter/konflikter, herunder orientere avdelingsledere tilsv. om den pågående operasjonen, mens kommuneledelsen hadde fått beskjed om å ikke starte arbeid med evakuering i påvente av beslutning fra politiets side.

Politiets lokale tjenestestedsleder ga uttrykk for å ikke være i kommunikasjonslinje med operasjonssentralen. I følge Plan for kommunal beredskap, inngår lokalt politi som sentral ressurs i kommuneledelsens håndtering av krise og beredskap. Dette følger av prinsippene i PSB I, blant annet pkt 6.5.1 Politiets rolle og oppgaver.

Spørsmål 1: Kan politimesteren gjøre rede for hvordan politiet sikrer at kommunen ikke tilkommer ulik informasjon – noe som kan føre til aktivitet i 2 ulike taktiske retninger?

Spørsmål 2: Er det riktig oppfattet at politiet er besluttende myndighet for å iverksette evakuering?

Spørsmål 3: Dersom det er nyanser i dette bildet, kan politiet redegjøre for i hvilke situasjoner kommunen ikke er underlagt politiets instruks, som følge av at andre hensyn veier tyngre?

Spørsmål 4: Er politiets tjenesteleder på Nittedal tjenestested fortsatt relevant stedlig representant i kommunens beredskapsarbeid, eller vil Lillestrøm politistasjonsdistrikt oppnevne ny lokal tjenestestedsleder i det lokale beredskapsarbeidet?


Mangel på kommunikasjon

I påvente av avklaringen om eventuell evakuering, stilte beredskapssjefen og varaordfører spørsmålet om det tilligger kommunen et ansvar for å vurdere evakuering (jf spm 3), dette som følge av Forskrift om kommunal beredskapsplikt, jf § 1. Formål «Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygget».

Konklusjonen som ble fattet, var at så lenge politiet (også lokalt til stede) ikke ga klarere indikasjoner om behovet for bombesøk eller andre operative tiltak konkret på stedet, hadde ikke kommunen holdepunkter for å iverksette en evakuering.

Kommunen startet imidlertid forarbeidet for en evakuering, med to ulike modeller: Umiddelbar (bruk av alarmer), stille varsling (epost og muntlige meldinger). For å sikre at ikke ansatte skulle lese via media at det var målrettet trussel mot kommunal infrastruktur.

Varslingsinnholdet ble drøftet med ordfører, varaordfører, rådmann og lokalt politi og distribuert til Nittedals ansatte på det tidspunkt politiets stedlige lokal tjenestestedsleder, etter en lengre samtale med politiets operasjonssentral kunne avklare at politiet ikke ville iverksette evakuering.

Kommunen forsøkte flere ganger i perioden 1440 til 1450 å komme i kontakt med operasjonssentralen, etter at det var lagt igjen en telefonbeskjed med varsling om tilbakeringing til politiet. Kommunen lyktes ikke å komme i kontakt med operasjonssentralen.

Kommunen henvendte seg så til lokalt tjenestested, som ga tilbakemelding om at heller ikke han lyktes å komme i kontakt med operasjonssentralen.

På telefon torsdag 14. februar fikk kommunes administrative ledelse informasjon om at en person var pågrepet som følge av truslene mot kommunen. Omtrent samtidig varsler politiet på Twitter samme melding. Allerede før dette hadde imidlertid kommunens ordfører blitt oppringt av en journalist i lokalavisen Varingen, som kunne fortelle henne at en person var pågrepet og mistenkt i saken allerede kvelden i forveien, den 13. februar.

Kommunen anser ikke at politiet med en slik tilnærming til kommunikasjon opptrer i henhold til prinsippene for god samhandling mellom kommune og politi, når kommunen ikke på et betydelig tidligere tidspunkt i saken inkluderes i informasjonslinjen.

Spørsmål 5: I en uavklart og særlig alvorlig krisesituasjon, hvilket kontaktpunkt skal kommunen forholde seg til for å komme i rask kontakt med politiet?

Spørsmål 6: Hva er årsaken til at det tar ca et halvt døgn fra politiet pågriper en mistenkt i saken, til at kommuneledelsen blir orientert om den foreløpige avklaringen av situasjonen?

Foreløpig konklusjon

Nittedal kommune, ved ordfører og rådmann, varsler med dette at kommunen er svært kritisk til samhandlingen med politiet, basert på:

1)Fragmentert kommunikasjon mellom kommunens enheter og politiets ressurser.

2)Ressursprioriteringer hos politiet som medfører nedprioritering av lokale hendelser av så alvorlig karakter. Det er urovekkende at politiet ikke anså det nødvendig å i større grad avklare situasjonen lokalt på rådhuset og rådstua.

Kommunen imøteser politiets vurdering av dette, og kommunens 6 spørsmål til saken.

For ordens skyld vil kommunen i fremtiden be om at de faglige føringer, som for eksempel beslutning om å ikke iverksette evakuering, mottas i dokumentert form, eventuelt i etterkant av muntlige meldinger. Kommunen ber Politimesteren om å beskrive hvordan slik kommunikasjon kan etableres og hvilken kanal som skal brukes for å utveksle skriftlige vurderinger fra politiet.

Kommunen imøteser politiets vurdering av dette, og kommunens 6 spørsmål til saken. For ordens skyld vil kommunen i fremtiden be om at de faglige føringer, som for eksempel beslutning om å ikke iverksette evakuering, mottas i dokumentert form, eventuelt i etterkant av muntlige meldinger. Kommunen ber Politimesteren om å beskrive hvordan slik kommunikasjon kan etableres og hvilken kanal som skal brukes for å utveksle skriftlige vurderinger fra politiet.

Artikkeltags