(Romerikes Blad): I dag brukes jernbanestrekning uten unntak kun av godstrafikk, men nå vil politikerne undersøke om passasjertog også kan benytte seg av togskinnene langs Roa-Hønefosslinjen og Alnabanen.

Strekningen det er snakk om er fra Hønefoss til Lillestrøm. Det vil koble sammen Hadeland, Ringerike og Romerike, mener gruppelederne fra Høyre i en rekke kommuner.

– Det som gjør dette aktuelt er jo at det allerede er spor på denne strekningen. I dag brukes banen av godstrafikk og er en avlastningsbane for Bergensbanen, hvis det skulle være feil på denne, sier gruppeleder i Gran Høyre, Harald Westby.

På Romerike er gruppelederne i Ullensaker, Lillestrøm og Nittedal enige i at dette må være en løsning det burde være aktuelt å se videre på.

– Forslaget synes jeg er veldig interessant å se videre på og er et positivt innspill til transportfraksjonen vår på Stortinget. Foreløpig er det likevel viktig å si at dette kun er på tankestadiet og det er ikke gjort noen større utregning verken på kostnader eller hvordan det skal gjennomføres, forklarer Kjartan Berland i Lillestrøm Høyre.

Lillestrøm blir en sentralstasjon

Målet med å ta i bruk den «glemte» jernbanestrekningen er å unngå å sende ytterligere tog gjennom Oslo og knytte regionene tettere sammen.

– Det vil jo kun være positivt for samarbeidet mellom Ringerike, Hadeland og Romerike og et løft for regionen. Flere pendlere og reisende vil bli flyttet over på bane. Alt som kan gå utenom Oslo er også bra da togtunnelene der allerede er overbelastet, fortsetter Westby.

Han ser for seg at togtidene kan korrespondere med hovedbanen (Oslo-Dal), Kongsvingerbanen, Gardermobanen og Gjøvikbanen, slik at flere reisende vil finne tilbudet aktuelt.

– Da vil jo Lillestrøm på et vis bli en sentralstasjon for dem som kommer med toget.

– Hvis det allerede går godstog der, er det da mulig med passasjertog?

– Dette må jo selvsagt Vy og Bane Nor svare på, men så vidt meg bekjent går de aller fleste godstogene om kvelden eller natta. Målet må være å få satt det på dagsordenen og undersøkt om dette er mulig å få til.

– Styrker tilbudet

Berland mener kollektivtrafikken vil få et løft, hvis utspillet realiseres.

– I dag er Lillestrøm landets tredje største trafikknutepunkt og har allerede en solid posisjon, men med dette tilbudet vil kapasiteten forsterkes ytterligere.

Han forteller at det også er veldig aktuelt da det i formannskapet i Lillestrøm kommune nå behandles et utviklingsprosjekt for Lillestrøm stasjon der utvidelsen av kapasiteten er et av temaene i samarbeid med kommunen, Viken fylkeskommune og Bane Nor.

– Tanken burde i det minste ikke avvises, det ville vært spennende å ha sett om dette er gjennomførbart.

Ikke egnet for persontog

Romerikes Blad har spurt Bane NOR om forslaget er realistisk.

Nina Valle, direktør for langsiktig planlegging og porteføljestyring i Bane NOR, sier det vil det kreve utredningsarbeid for å vurdere hvorvidt tiltaket er gjennomførbart og formålstjenlig.

Videre at Alnabanen, slik den er i dag, ikke er egnet for persontog.

– Strekningen benyttes for godstransport og har lav hastighet på grunn av infrastrukturens tilstand. Hvis tog skal gå fra Alnabanen og videre mot Lillestrøm (Hovedbanen), må togene gå gjennom Alnabru godsterminal. Dette er ikke en forenlig kombinasjon i dagens infrastruktur, særlig på grunn av sikkerhet og kapasitet for gods, forklarer hun.

(Saken fortsetter under bildet)

– Når vi i Bane NOR utvikler jernbanen tar vi først utgangspunkt i fremtidig togtilbud og effekten som skal oppnås for kundene og samfunnet. Deretter planlegges hvilke endringer i infrastrukturen som er nødvendige, sier hun og legger til at disse prioriteringene gjøres hovedsakelig basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Allerede høyt utnyttet

Ifølge direktøren vil også et togtilbud på strekningen kreve at tilstøtende baner, slik som Hovedbanen og Gjøvikbanen samt Roa-Hønefossbanen, har tilstrekkelig kapasitet.

– Kapasiteten langs strekningene er allerede høyt utnyttet med dagens togtilbud. Derfor vil det trolig medføre et omfattende behov for utbedring av eksisterende infrastruktur samt ny infrastruktur blant annet mellom Alnabanen og Hovedbanen. Vi kjenner til at nærliggende tiltak ble utredet for en del år tilbake, men at saken ikke ble videreført.