(Nettavisen) Bilavgifter er en av statens virkelig store inntektskilder. Men innfasing av elbiler og stadig økende bompenger har skapt stadig større utfordringer - både for bilister og statens inntekter.

Stadig flere har derfor tatt til orde for at dagens avgifter og bompengesystem kan erstattes av såkalt veiprising. Fremfor å betale litt i CO2-avgift, litt i veibruksavgift på drivstoff, litt i bompenger og egne bypakker med rushtidsavgift, skal man kunne betale én avgift som regnes ut basert på hvor, når og hva slags bil du kjører.

Skatteetaten og Statens vegvesen har fått i oppdrag å se på hvordan dette kan gjøres.

Vil innføre ekstra avgift, fremfor å legge om systemet

De har konkludert med at de ikke ønsker å slå sammen dagens avgifter én enkelt løsning, men i stedet vil innfør en ny avgift for elbiler og etter hvert tunge kjøretøy.

Rent praktisk har de valgt å foreslå at innfasingen av ny avgift skal deles opp i to steg:

– I trinn 1 vil elbiler som per i dag ikke omfattes av veibruksavgift, belastes en avgift basert på kjørelengde i en periode. Prisen differensieres etter kjøretøytype (vekt mv), det er i prosjektet beregninger lagt til grunn en avgift på om lag 30 øre per kilometer for en normal elbil. Drivstoffavgift forsetter på kjøretøy med forbrenningsmotor. Avgifter for hybride kjøretøy vurderes, skriver de i sin konklusjon.

Forutsatt en årlig kjørelengde på 15.000 kilometer, gir det en ny regning på 4500 kroner i året for elbileiere.

Ifølge forslaget vil dette gi staten stabile inntekter, samt «gi en trafikkreduserende effekt som reduserer eksterne kostnader.

I neste fase skal det innføres en egen avgift på tunge kjøretøy.

De understreker at forslaget de kommer med ikke medfører noen større endringer av bompengeordningen, men at de legger til grunn at rabatten for elbiler i bomstasjoner vil fases ut over tid.

De to etatene har også sett på løsninger for mer omfattende veiprising med GPS-sporing, men har ikke endt opp med å anbefale det.

NAF er kraftig negative

Forslaget møter svært liten forståelse fra NAF, som hadde håpet at man nå skulle tenke helt nytt.

– Av alle måter å innføre veiprising på, peker de på den som er dårligst for trafikantene. Dette er ikke den radikale omveltningen av bilavgiftene som politikerne har bestilt, sier NAFs pressesjef Ingun Handagard.

– Vi mener at finansiering av samferdsel via bompenger bør erstattes av statlige midler, men at veiprising kan være interessant som erstatning for rushtidsavgift og andre bilavgifter. Her overføres isteden hele dagens avgiftsregime fra bensin- og dieselbilene til elbiler: Altså veibruksavgift, engangsavgift som kan komme fra nyttår, og bompenger, sier pressesjef Ingun Hadegard til Nettavisen.

– Innføres dette så venter vi at både høye kjøps- og bruksavgifter på bil blir stående. I tillegg vil man ikke få rokket ved bompengesystemet.