Temaet klima og miljø er gjennomgående i alle områder vi berører.

Det å forebygge klimaendringer er uten tvil vår tids viktigste oppgave – i dette arbeidet må også Nittedal gi et betydelig bidrag.

I mars 2022 dannet Nittedal Arbeiderparti et eget utvalg for Klima, Bærekraft og Miljø: KBM-utvalget.

Utvalget har møter hver måned, hvor vi diskuterer ulike problemstillinger knyttet til klima, miljø og naturbruk både inn mot kommunepartiet, men også i saker som vi kan løfte høyere opp.

Må påvirke

Vi jobber for å påvirke nærområdene og områdene utenfor oss selv.

Her er noen av de sakene vi har vært opptatt av:

Plukk-hogst (gjennomhogst), både i kommunale og private skoger. Kommunestyret har bestemt at framtidig hogst av skog som eies av Nittedal kommune skal foregå som plukkhogst eller gjennomhogst i motsetning til flatehogst.

Vi ønsker også å komme i dialog med de private skogeierne for å få til en mest mulig naturvennlig forvaltning av skogene.

Med Markas betydning for friluftsliv og helse til en økende befolkning, må vi innse at skogsdriften må gjøres på en mere skånsom i vår kommune.

Samlet plan

Mange av de daglig brukte stier og smett i tettbygde strøk i bygda har forsvunnet. Et trafikksikkert nett av stier og gangveier/smett har en egenverdi og er viktig for å redusere den lokale bilbruken og fremmer folkehelsa.

En slik plan vil også sikre skoleveiene. Planen må også omfatte grønne lunger fra tettbygde strøk (for eksempel fra Nittedal sentrum) og ut/inn i Marka. 80 prosent av kommunen utgjøres av skog og utmark.

Derfor bør også denne planen inneholde de viktigste (blåmerkede) stiene i Marka. En slik samlet sti/gangvei-plan bør utarbeides i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Naturen langs Nitelva må vernes og styrkes

Vassdraget Nitelva, er en artsrik fiskeelv, med et verdifullt fugle- og dyreliv i vannet og i kantsonene. Dette er en ressurs for bygda som vi må sørge for å ta vare på.

Derfor må vi redusere forurensningen fra jordbruket til vassdraget.

Vi vil arbeide for at kommunen sikrer/verner en kantsone på hver side av Nitelva og at naturlig vekst opprettholdes her.

Lokalt klimabudsjett og regnskap

Et klimabudsjett og regnskap for kommunenmed konkrete målvil sterkere vektlegge klima, miljø og bærekraft. Vi er opptatt av å få redusert energiforbruket i alle offentlige bygg i Nittedal og få vurdert etablering av solcelleanlegg, bergvarme og varmepumper.

Vi ønsker at kommunen også skal tilby veiledning til private hjem som ønsker miljøvennlige alternative energikilder. Budsjettet på miljøsiden bør gradvis økes i årene som kommer.

Unngå etablering av skytefelt ved Lahaugmoenog lage en handlingsplan som omhandler støy.

Lillestrøm kommune ønsker å opprette et skytefelt helt inntil grensen til Nittedal ved Lahaugmoen i Gjelleråsmarka. Vi mener at et slikt skytefelt vil forårsake støy og helseutfordringer. Det er viktig å få redusert helseskadelig støy der folk bor. Derfor foreslår vi at det utarbeides en handlingsplan for støy, for eksempel fra veitrafikk, pukkverk og byggeaktiviteter.

Bevare natur

Nittedal er en grønn dal preget av jordbruk, natur, elv, kulturlandskap og friluftsområder. Dette er rammen rundt samfunnet vårt og det skal vi verne om.

Ved utvikling av våre lokalsamfunn så må disse verdiene settes først, områder som er vernet skal bevares. Siden Norge har bundet seg til 30 prosent vern av skog (Montrealavtalen) synes vi at det skal vurderes flere naturreservater, for eksempel på Romeriksåsen.

Utbygging av Gjøvikbanen

Vi stiller oss bak den statlige nullvisjonen for privatbilismen. Skal vi imidlertid få redusert bilbruken på våre gjennomfartsårer må vi først øke satsingen på kollektivtrafikk. Gjøvikbanen må utnyttes bedre. Vi vil kjempe for en opprustning av jernbanen mellom Kjelsås og Nittedal og på sikt må det planlegges for dobbeltspor.

Vi jobber også for å få realisert kollektivfeltet fra Rotnes til Kjul. Det trengs flere parkeringsplasser ved lokale kollektivpunkter. Derfor vil vi arbeide for at det etableres flere innfartsparkeringsplasser ved knutepunkt i Nittedal

Vi ønsker ikke en utvidelse av dagens riksvei 4-trase med unntak av kollektivfeltet mellom Kjul og Rotnes. Utbygging av arealkrevende motorvei er ikke bærekraftig.

Flere må over på kollektivtrafikk, sykkel og gange mens transport av gods i større grad må tas av jernbanen. Her må vi tenke nytt istedet for nedbygging av store naturverdier og matjord.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)