I forslaget heter det videre at "rådmannen bes utrede kostnader og innarbeide dette i budsjett fra 2023." Forslaget ble vedtatt 15-14 (mot stemmene til KrF, Venstre, Frp og Høyre) som en del av den såkalte rammesaken.

Barnetrygd

KrF stemte derimot sammen med Sp, Rødt, MDG og SV for et forslag fra sistnevnte om at «rådmannen skal innarbeide i budsjettet eventuelle midler som behøves utover rammetilskuddet for å kunne holde barnetrygden utenfor sosialtrygden, uavhengig av når kommende lovendring her trer i kraft.» Ap stemte imidlertid imot, og dermed falt forslaget 9-20.

Valgdeltagelse

Også et forslag fra Ap for å bedre valgdeltagelsen falt da MDG stemte imot sammen med KrF, Venstre, Høyre og Frp. Ap ville at det skulle «legges fram en sak om hvordan vi i Nittedal kan øke valgdeltagelsen (ved kommune- og fylkestingsvalget 2023) blant grupper hvor deltakelsen tradisjonelt er lav, slik som unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn. Det bør ses til erfaringer fra Fredrikstad kommune med ordningen demokratiguider. Tiltaket innarbeides i budsjett 2023.» Men dette forslaget fikk bare 13 stemmer.

MDG ble delt

Sp og Rødt foreslo sammen at i «neste budsjettperiode skal bruk av velferdsteknologi trappes opp, slik at vi får mer varme hender til de som trenger det mest. Rådmannen bes legge fram en sak i løpet av høsten, som vurderer hvordan dette kan gjøres.» Forslaget falt 6-23, men medførte at MDG-gruppa sprakk. Vidar Myhre stemte i likhet med Sp, Rødt og KrF for forslaget, mens partifellen Anne Hilde Røsvik stemte imot.