Gå til sidens hovedinnhold

SV - for de mange - ikke for de få

Artikkelen er over 1 år gammel

En overordnet målsetting for SV er å bevare den grønne bygda med Nitelva og kulturlandskapet som viktige elementer i dalbunnen og marka med sine rekreasjonsområder på hver side.

Derfor vil vi prioritere en bærekraftig arealpolitikk, hvor vi bevarer Nittedals særpreg som den grønne bygda. En bærekraftig arealpolitikk er viktig for å oppnå en god balanse mellom vern og vekst. Utbygging må konsentreres rundt kollektivknutepunkt i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Byggefelt må ha grønne lunger, leikeplasser og gode møtesteder for gamle og unge.

Klimaplan

Lokalt må vi bidra til å begrense klimagassutslippene. Bedre utbygget kollektivtransport og redusert fossil bilbruk kan bidra til å holde klimagassutslippene nede. De folkevalgte må stille krav til Gjøvikbanen og Ruter for å fronte lokale behov.

Kommunale enheter må gå foran med å få ned mengden avfall. Kommunen må gå foran med en miljøvennlig innkjøpspolitikk.

Vi vil prioritere midler til å gjennomføre klimaplanene i kommunen. Lokalt er vi opptatt av at Waage dam må renses, slik at den kan bli den perlen ved Kruttverket som den var tenkt å bli.

Det skal være enkelt for innbyggerne i Nittedal kommune å ta seg fram på en miljøvennlig måte. De myke trafikantene skal ha prioritet.

Vi vil prioritere trygge skoleveier, bedre framkommeligheten for gående og syklende. Det er viktig å prioritere trygge sykkelparkeringer ved kollektivknutepunkter i hele bygda.

Kommunalt eie

SV er opptatt av at de store pengene brukes på de store oppgavene. Derfor må kommunen eie og drive tjenester innen omsorg. Når vi bygger barnehager må kommunen eie og drive disse. Vi vil ha gode og trygge barnehager for alle.

Barnehagekapasiteten i midtbygda må prioriteres. Dessverre ser vi at store konsern monopoliserer barnehagedriften og tvinger ut ideelle drivere. Dette er en utvikling vi vil snu både nasjonalt og lokalt.

SV vil jobbe for inkluderende barnehager og skoler med trygge rammer for barn og unge. Vi er opptatt av å styrke skolene, at vi får gode, kompetente lærere, og ikke minst at vi får høyere lærer- og voksentetthet i skolene våre.

Alle skal med

SV er opptatt av folkehelse, derfor vil vi fortsette å utvikle og bygge ut en god omsorg for de som trenger det i Nittedal.

SV vil legge til rette for at deltakelse i aktiviteter ikke skal være avhengig av bakgrunn, funksjonshemming eller lommeboka. SV ønsker å videreutvikle tilbud til alle. SV vil også jobbe for at ungdom skal kunne forme egne fritidstilbud som er utenfor det organiserte tilbudet.

Det bør være et samarbeid mellom barnehage, skole og fritidstilbud. Inkluderende fellesskap forebygger utenforskap, rasisme og diskriminering.

Leksefri skole

Det er viktig å øke skolekapasiteten i kommunen i tråd med utbyggingen av boligområder. Vi vil gradvis utvide skoledagen i småskolen med innslag av lek, lekselesing og fritidstilbud .

Vi vil arbeide for at første klasse blir mindre styrt av læringsmål, men følger intensjonen til seksårs-reformen og reduserer omfanget av dagens rapporteringskrav i skolene.

For å få til en god skole må vi sikre tilstrekkelige ressurser til ønsket etter- og videreutdanning av de ansatte på skolene våre.

I dag er prisene på SFO for høye. Vi må redusere prisene på SFO.

SV vil arbeide for leksefri skole.

Sats på kultur

For SV er det viktig at alle får anledning til å delta i det kulturelle fellesskapet. Kulturopplevelser gjennom kunst, musikk og idrett gir oss inntrykk, innlevelse, innsikt og muligheter for utfoldelse. Opplevelsene har egenverdi samtidig som kulturaktiviteter gir positive ringvirkninger. De gir liv og estetiske kvaliteter i bygg og anlegg, og kreativitet i nærings- og arbeidsliv.

SV godtar ikke at Nittedal bruker mindre penger på kultur enn sammenlignbare kommuner. Kulturverket Flammen har siden åpningen i 2017 vært en suksess, og et stort løft for Nittedals kulturliv. SV var en pådriver for byggingen av Flammen, og vil for fremtiden være en garantist mot privatisering av dette viktige og svært etterlengtede kulturtiltaket.

Kommunal drift er en forutsetning for at lokale utøvere, så vel amatører som profesjonelle, skal kunne få tilgang til gode fasiliteter til både øving og fremføring innenfor levelige økonomiske rammer.

Integrering

Vi i SV ønsker at flyktninger som kommer til Nittedal på sikt skal føle en naturlig tilhørighet til Nittedal og at de blir en del av fellesskapet. SV vil med glede ta imot de flyktningene kommunen får tildelt. For å styrke integreringsarbeidet vil vi at det opprettes en til to ekstra stillinger som skal hjelpe til med å få alle flyktninger i jobb.

SV vil skape et Nittedal for de mange – ikke for de få.

Kommentarer til denne saken