Brannsjefene i Oslo, Asker, Bærum, Follo og Nedre Romerike er meget bekymret for den økende skogbrannfaren. Nå hever de anbefalingene sine fra rødt til mørkerødt varsel for skogsdrift.

Skogsdrift kan ifølge varselet bare foregå i områder som har beviselig lavere brannfare enn indeksen tilsier.

Se oversikt over hva rødt og mørkerødt varsel innebærer lengre ned i saken.

– Vi er i dialog med de ulike entreprenørene som holder til i våre eierkommuner og anbefaler at de viser varsomhet med å hogge i skogen. De får blant annet beskjed om at de må ha med utstyr til å slokke en eventuell brann, helst i form av både vanntanker, slanger og pumper, opplyser vakthavende brannsjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, Per Kristian Kneppe, til Romerikes Blad.

Hvor mange som driver med skogsdrift på Nedre Romerike har ikke brannsjefen oversikt over, men han sier han tror det foregår hos de fleste store skogeierne.

– De har mye å gjøre

Nå har de stengt enda flere veier: – Det er selvfølgelig en kjip situasjon

Kneppe forklarer at det kan dannes gnister under skogsarbeid ved at de store og tunge maskinene som brukes kjører på et fjell eller kommer borti fjell når de skjærer og kutter trær.

– Vi har hatt veldig mange skogbranner den siste tiden, og har virkelig fått testet både mannskap og utstyr. En ting er lynnedslag og ting vi ikke rår over, men vi ønsker å begrense de selvforskyldte årsakene. Utfordringen er at skogsarbeiderne har mye å gjøre. Dette er trær som skal tas ut og drift som må foregå. Det er naturligvis også en del økonomi inne i bildet, forklarer brannsjefen.

Brannvesenet: – På en skala fra én til ti er det 15–16 i dumt å tenne bål ute i naturen nå


Saken fortsetter under bildet

– Bør gjøres ved kjørbar vei

Kneppe opplyser at skogsdrift bør gjøres i nærheten av kjørbar vei, og at de som jobber der må ha kommunikasjon enten via mobil eller sikringsradio for å kunne varsle 110-sentralen så fort som mulig ved en eventuell brann.

– De må også ha vakthold i ettertid og gå over området for å sjekke at det ikke er noe røyk eller gnister, sier han.

Brannsjefen har også en klar oppfordring til innbyggerne som bruker skogen på Nedre Romerike.

– Det er viktig å være observante og melde fra tidlig dersom man ser noe man tror kan være røyk i skog og mark. Jo tidligere vi kommer, jo større er sjansen for at vi får slukket brannen og begrenset skadene.

I tidsrommet 12.–18. juli rykket brannvesenet ut til totalt 19 skogbranner på Romerike.

Brannvesenet om tapet av kollegaen: – Vi er i sorg og fortvilelse

Dette innebærer rødt og mørkerødt varsel:

RØDT varsel – meget stor skogbrannfare (indeks 70-150)
1. Alle forholdsregler for oransje varsel gjelder.
2. Ikke drift der skogbrann kan spre seg til bebyggelse.
3. Unngå drift i områder med stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter.
4. Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale.
5. Unngå drift på tørre furukoller.
6. Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild.
7. All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart.
8. Skogsdrifter bør bare foregå i nord- og østvendte granlier, i områder med dypt jordsmonn eller i spesielt fuktige områder.
9. Drifter må ha god adkomst og god vanntilgang for brannslokking.
10. Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind.
11. Ikke forlat hogstområdet før minst ½ time etter at driften er avsluttet for dagen.

MØRKERØDT – Ekstremt tørt (indeks >150)
1. Drift kan bare foregå i områder som beviselig har lavere brannfare enn indeksen tilsier.
2. Brannsikkerheten bør økes ved å medbringe vannvogn/spredevogn eller pumpe til bruk i lokal vannkilde. Slangekapasiteten bør tilpasses driftsområdets størrelse.
3. Alle forholdsregler for rødt varsel må følges!

Griller du nå, kan du få en regning som svir: Fikk 10.000 kroner i grillbot