Hvordan ser framtidens Nittedal ut? Kommuneplanen er viktig fordi den danner et rammeverk for utviklingen av bygda vår.

Kommunestyret har behandlet kommuneplanens arealdel. Nå sendes den på høring.

En langsiktig grønn grense drar linjen rundt vårt prioriterte tettsted; sentrum på Rotnes. For å realisere sentrum må rammene være riktige. En utvidelse i nord bygger ikke sentrum, og en innskrenking i sør begrenser mulighetsrommet. Sør for Svartkruttveien er det allerede regulert areal til viktige funksjoner som skole og barnehage i nærheten av der Nittedøler bor. Innenfor denne grønne grensen skal vekst skje, og den settes ikke tilfeldig. Blant annet er gange- og sykkelavstander og sentralitet viktige vurderinger.

Bevaring av Berger skog

Arbeiderpartiet er en tydelig forkjemper for sentrumsutvikling og bevaring av Berger skog. Vi ønsker et kompakt sentrum, med et mangfold av boligtyper, møteplasser og næringsvirksomhet, tjenester og opplevelser for Nittedøler i alle aldre. Det er en inkluderende og bærekraftig samfunnsutvikling. I sentrum kan gamle og unge bo sammen, det er korte avstander til alt, bilbruken reduseres og ensomhet forhindres.

Vi har en plikt til å ivareta matjord. Nedbygging av matjord må veies tungt i kampen mot andre samfunnsbehov. Arbeiderpartiet forsvarer at vi må legge noe matjord innenfor grønn grense, samtidig som vi viser til nulltoleranse for nedbygging utenfor grønn grense. Ved å bruke noe verner man resten. Alt areal har en verdi, og en spredt utbygging er i våre øyne en større trussel mot nedbygging av matjord og nærmark.

Gode rammer

Som følge av en god debatt i kommunestyret, og et sterkt ønske om å få et bredest mulig flertall, kom vi fram til et kompromiss: Vi skal legge deler av områder som berører mest matjord sør for Svartkruttveien utenfor grønn grense. Arbeiderpartiet mener fremdeles at det eksisterer er gode rammer for utvikling. Vi planlegger langsiktig, og sentrumskjernen skal uansett bygges først.

Styrt og balansert

Arbeiderpartiet er glade for at flere partiers forslag om å bygge store boligområder i Rotnes nord ikke fikk flertall. Det ville blitt nye bilbaserte boområder, og mer av det vi har fra før. Et område for vekst; ikke for sentrum.

For å ha en styrt og balansert vekst i Nittedal, er det i denne planen ikke rom for mange utbyggingsarealer ellers i Nittedal. Unntaket er Hagan, der vi åpner for bygging av ganske mange leiligheter. Mindre tiltak som ikke påvirker helheten ønsket Arbeiderpartiet å støtte. Vi er nødt til å skape rom for noe vekst andre steder, slik som Rudstein med ni boliger.

I Hakadal er det gode forslag til utbygging rundt Varingskollen, som innebærer både boliger og nærhet til alpinanlegget. Arbeiderpartiet ønsker at dette skal sees nærmere på i høringsperioden.

Arbeiderpartiet mener at en kommuneplan og arealplan bør bygge på bredest mulig politisk konsensus. Det er framtidig utvikling av Nittedal det gjelder. Her bør vi gjøre det vi kan for å enes.

Vedtas våren 2023

Kommunestyret har sagt sitt; nå sendes planen på høring. Endelig vedtak skjer på vårparten 2023. Vi ser fram til å komme videre i utviklingen av Nittedal, ikke minst den sentrumsutviklingen vi har jobbet med og ventet på i lang tid. Nittedal skal få et attraktivt og bærekraftig sentrum; med boliger, møteplasser, næringsvirksomhet, kultur og tjenester.

Det er vi stolte av å kunne legge til rette for!

Hanne Børrestuen, gruppeleder (Ap) og Iren Beisvåg, leder av hovedutvalgs for miljø og samfunnsutvikling (Ap)