– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før. Hjemmekontor og redusert reiseaktivitet medfører lavere inntekter for fylkeskommunene. De får derfor en omstillingspakke til kollektivtransporten på 500 millioner kroner, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Av de 500 millionene havner 147 millioner i Viken fylkeskommune. Se tabell i bunn av saken.

Selv om pandemien er over, er reisevanene endret. Færre reiser kollektivt enn før pandemien. Fylkeskommunene har ansvar for den lokale kollektivtransporten, og de må derfor omstille tilbudet slik at inntektene passer med utgiftene, skriver samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Omstilling viktig for å tiltrekke seg flere reisende

– Det er bra at fylkeskommunene er i gang med å omstille kollektivtransporten. Testing av nye billettkonsepter er et eksempel på nye måter å tilrekke seg reisende på. Vi ønsker at flere skal ta kollektiv i stedet for å ta bilen, ikke minst i de store byområdene, sier samferdselsministeren.

For å hjelpe med denne omstillingsfasen, har staten til sammen utbetalt en omstillingspakke på 500 millioner kroner i 2022. Om lag 200 millioner kroner ble utbetalt allerede i mars i år, mens om lag 300 millioner utbetales nå i september. Disse omstillingsmidlene fordeles mellom fylkeskommunene etter størrelsen på de økonomiske tapene som de fylkeskommunale kollektivselskapene har hatt det siste halvåret, nærmere bestemt frem til utgangen av juli i år.

– Omstillingspakken på 500 millioner kroner vil bidra til at vi også i fremtiden skal ha et godt og bærekraftig kollektivtilbud, slik at flere velger å reise miljøvennlig. Disse pengene skal hjelpe fylkeskommunene til å finne de beste løsningene lokalt for buss, båt, ferje, T-bane, trikk og bybane, sier Nygård.

Omstillingsmidlene er utbetalt som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.

Har fått dekket et nettotap på 8,5 milliarder kroner

– Færre passasjerer førte til en stor nedgang i billettinntektene under pandemien, særlig i og rundt de store byene. For å opprettholde et pålitelig kollektivtilbud, stilte staten helt fra starten opp med en egen kompensasjonsordning. Til sammen har fylkeskommunene fått utbetalt 8,5 milliarder kroner gjennom kompensasjonsordningen siden mars 2020, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Når perioden fra mars 2020 til juli 2022 ses under ett, har alle fylkeskommuner fått dekket hele nettotapet i den fylkeskommunale kollektivtransporten gjennom ekstra utbetalinger fra staten. I tillegg kommer omstillingsmidlene på 500 millioner kroner.

Fylkesvis fordeling av kompensasjonsordning og omstillingsmidlene

Fylke

Kompensasjonsordning 2020–2022

Fordeling av 500 mill. kr

Oslo

2 616 100 000

146 955 000

Rogaland

377 200 000

24 500 000

Møre og Romsdal

365 170 000

26 453 000

Nordland

304 400 000

15 621 000

Viken

2 506 910 000

146 955 000

Innlandet

162 100 000

8 694 000

Vestfold og Telemark

161 976 000

4 556 000

Agder

136 100 000

9 902 000

Vestland

904 600 000

55 137 000

Trøndelag

575 088 000

45 002 000

Troms og Finnmark

347 900 000

16 225 000

Sum

8 457 544 000

500 000 000