Dette er Senterpartiets politikk for Nittedal

LISTETOPPER: Her er toppkandidatene på årets Sp-liste til høstens kommunevalg i Nittedal. Ida Eliseussen (fremst), Ketil Gundersen, Trude Onstad, Anders Ramstad, Anne Glestad Lech, Ivar Christensen, Edith Cecilie Loftheim.

LISTETOPPER: Her er toppkandidatene på årets Sp-liste til høstens kommunevalg i Nittedal. Ida Eliseussen (fremst), Ketil Gundersen, Trude Onstad, Anders Ramstad, Anne Glestad Lech, Ivar Christensen, Edith Cecilie Loftheim. Foto:

Av

For Senterpartiet handler det om nærhet og tilhørighet, mennesker, miljø og mat!

DEL

I Nittedal er vi tett på naturen og de kvaliteter som kjennetegner mindre steder. Det vil Senterpartiet ta vare på.

Der andre partier vektlegger sentrumsutviklingen med kulturhus, kirke, handel og servicetilbud som det viktigste, vektlegger vi naturen og kulturlandskapet, matsikkerhet og miljø.

Vi vil levere samfunnet, naturen og økonomien videre i bedre stand enn da vi overtok. For oss er det akkurat dette som er bærekraftig utvikling.

Alle valg og prioriteringer for Senterpartiet er verdibaserte: Vi tar ansvar, viser hensyn til fellesskapet og forvalter verdiene med tanke på framtidige generasjoner.

Her er noen av våre viktigste saker i kommende periode:

  • En sentrumsutvikling som tar hensyn til miljø og matproduksjon. Matjorda i Nittedal er blant den beste i hele Norge!
  • Legge til rette for mer handel av lokal mat ved hjelp av blant annet REKO-ring.
  • All utbygging i Nittedal skal ivareta god estetikk, maks 6 etasjer byggehøyde og utstrakt bruk av moderne treteknologi.
  • Forebyggende eldreomsorg som evner å ivareta muligheten til å leve hele livet.
  • Sikre bedre innbyggerdialoger som bidrar til tidlig og god medvirkning for politiske prioriteringer.
  • Mer fysisk aktivitet og praktisk læring i skolen.
  • Få inn en frivillighetskoordinator som legger til rette for at kommune og innbyggere i større grad ivaretar samfunnsoppgaver sammen.
  • Få helsestasjonskontrollene ut i barnehagen til barnet for å sikre barnet en mer helhetlig og trygg oppfølging.

Helse og omsorg

Senterpartiet er opptatt av at innbyggere i Nittedal skal oppleve omsorg, trygghet, og nærhet til hverandre som mennesker og til tjenester vi har behov for. Tidlig innsats og forebyggende løsninger skal være vår første prioritet, uansett alder. Når helsetilstanden og livssituasjonen krever det skal innbyggere oppleve raskt å kunne få sykehjemsplass eller tilpasset heldøgns bemannede omsorgsbolig. Det skal være godt å bo i Nittedal kommune, også i framtida. Da må vi også balansere og begrense befolkningsveksten slik at den ikke blir for stor over for kort tid.

Miljø

Nittedal Senterparti har en klar miljøprofil. Å være miljøbevisst mener vi handler om å forvalte bedre og forbruke mindre. Vi har ikke tro på at vi kan frede oss fram til en bærekraftig utvikling. Vi vil jobbe for at kommunen følger opp alle FNs bærekraftsmål for klima og miljø, og har fokus på grønn næring. For eksempel kan alt som lages av olje i dag, lages av skogen i morgen! Nittedal består av nesten 80 % skog. Her har vi en fantastisk ressurs!

Senterpartiet vil at Nittedal sikrer løsninger som bekjemper både lokale og globale miljøutfordringer, gjennom satsning på grønn og fornybare ressurser. Vi har tro på at det i hensynsfull og aktiv forvaltning og utvinning av skogen vår ligger spennende muligheter for bioteknologi, en teknologi i rivende utvikling.

Skogsdrift og friluftsliv

Det er også knyttet viktig friluftsliv til skogen vår, så det er viktig å sikre dialogen mellom interessene for skogsdrift og friluftsliv. Vi har tro på at mange turgåere kan ha glede av innsikt i hvordan skogbruk som næring drives. Og skogeieren bør få høre hvordan andre opplever skogsnaturen. Senterpartiet vil arbeide for å skape møteplasser for slik dialog og sikre at kommunen er en brobygger mellom de ulike interessene.

Flere lokalbusser

Vi trenger gode kollektivløsninger med bedre lokalbusstransport. Spesielt gjelder det Hakadal, som i dag ikke har lokalbuss. En lokalbuss i dette området vil blant annet bidra til at flere kan reise med tog til og fra Oslo, og eldre i egen bolig eller tilknyttet Døhli alders- og sykehjem vil kunne få en enklere hverdag.

En trygg kommune

Vi er opptatt av at Nittedal skal fortsette å være en trygg kommune å bo i, med nærhet til akutte tjenester, slik som legevakt. Vi vil jobbe for å få politiet vårt tilbake i kommunen og vi vil sikre at kommunen har en god plan for å oppdage, håndtere og forebygge vold, overgrep og andre alvorlige hendelser i samfunnet vårt.

Godt valg!


Artikkeltags