Bygger seg til fant

TRANGERE TIDER: Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen og rådmann Bitten Sveri forbereder nå nittedøler flest på økonomisk smalhans.

TRANGERE TIDER: Økonomisjef Inge Bjur Halvorsen og rådmann Bitten Sveri forbereder nå nittedøler flest på økonomisk smalhans. Foto:

Nittedal skal de nærmeste årene bygge nye skoler, barnehager idrettshaller, svømmehaller og helsehus til den nette sum av 2.25 milliarder kroner. Det blir ikke mye penger igjen til andre formål. Kommunen kan komme til å bygge seg til fant.

DEL

Rådmann Bitten Sveri har nå lagt fram administrasjonens forslag til budsjett for 2018 og økonomisk handlingsplan fram til 2021. Administrasjonen leverer som planlagt.

– Budsjettet som nå fremmes, er et investeringsbudsjett for framtiden. Ut over å finne rom for de nye store investeringene, er det lagt opp til et budsjett som konsoliderer oppgavene i de store sektorene, skriver rådmann Sveri i sitt saksframlegg.

Dette er langt på vei i samsvar med det som kommunestyret har lagt opp til i kommuneplanen, skolebehovsplanen. pleie-og omsorgssektoren, innen miljø- og samfunnsutvikling og på kulturfronten. Den kraftige befolkningsveksten som nå er i bygda og det faktum at Nittedals befolkning øker mest i de yngste og eldste årsklassene, er krevende utfordringer. Kommunen tvinges til å bygge nye skoler, barnehager og helsehus med mer for å etterkomme den demografiske etterspørselen blant nittedøler.

Knuser sparegrisen

Investeringsbehovet på 2.25 milliarder kroner foreslår rådmannen å finansiere gjennom å ta opp 1.4 milliarder i lån, 329 millioner av oppsparte midler, 329 i moms-kompensasjon fra staten og 117 millioner i tippemidler. Lånegjelda per nittedøl vil øke fra 48.278 kroner inneværende år til 91.722 kroner i 2021.

Denne voldsomme investeringen medfører at kommunens frie midler på disposisjonsfondet, selve sparegrisen, tømmes rekordraskt.

– Netto driftsresultat som ligger under anbefalingene fra fylkesmannen, gir kommunen mindre buffer til å håndtere uforutsette hendelser i årene som kommer. Dette vil gjøre Nittedal kommune økonomisk sårbar. Økte kostnader eller reduserte inntekter i forhold til budsjettert, vil raskere slå ut i behov for strakstiltak for å balansere økonomien i perioder med budsjetterte driftsresultater som er lavere enn anbefalingen.

Trangere tider

Rådmannen forbereder oss med andre ord på at Nittedal går trangere økonomiske tider i møte. Regjeringens ekstrabevilgning til Nittedal på seks millioner kroner øremerket økt lærertetthet på barnetrinnet, forslår ikke. Rådmannen forbereder politikerne på at Nittedal fortsatt må ha store klasser på nær sagt alle klassetrinn. Ønsket om å etablere et spesialtrent innsatsteam som kom opp etter urolighetene på en av skolene i bygda tidligere i år, må politikerne skyte en hvit pinn etter. Det har Nittedal rett og slett ikke råd til, uttaler rådmannen.

Eiendomsskatt

Det statlige rammetilskuddet økes for Nittedals del med 20 millioner kroner neste år. Det forslår ikke når kommunen går glipp av regjeringens særskilte veksttilskudd på 13.5 millioner kroner. Dessuten har regjeringen varslet at driftsmidler skal unndras fra eiendomsskatt. Dert vil redusere kommunens eiendomsskatteinntekter med 4.5 millioner kroner. I tillegg har kommunestyret pålagt rådmannen å øke bunnfradraget i eiendomsskatten på boliger fra en million til 1.2 millioner kroner neste år. Dette for å kompensere for forventet økning i formuesverdien på bolig. Eiendomsskatten holdes uendret på 2.5 promille. Det vil tilføre kommunekassen 49 millioner eiendomsskatte-kroner neste år.

På sparebluss

Men det forslår ikke. kommunen må innstille seg på å gå på sparebluss". Det er ikke rom for påplussinger utover det som følger av befolkningsvekst og behov for økt leie- og omsorgstilbud i 2018, framholder rådmann Bitten Sveri.


Artikkeltags