VALG 2019; MDG): Levende natur - levende mennesker

TOPPKANDIDATER: Her er Miljøpartiet De Grønnes listetopper i Nittedal. Fra venstre: Ketil Aasen (3. kandidat", Anne Hilde Røsvik (2. kandidat) og Vidar Dagfinn Myhre (1. kandidat). Foto: Britt Arnhøy.

TOPPKANDIDATER: Her er Miljøpartiet De Grønnes listetopper i Nittedal. Fra venstre: Ketil Aasen (3. kandidat", Anne Hilde Røsvik (2. kandidat) og Vidar Dagfinn Myhre (1. kandidat). Foto: Britt Arnhøy.

Nittedal er hittil bevart som en grønn, produktiv dal, der folk og dyr kan trives. Dette skal vi jobbe for å bevare og forbedre.

DEL

Flere partier snakker høyt om å bevare nærmiljø, gode oppvekstmiljø og godt helsetilbud, naturen, dyrene og matjorda. Likevel skjer ofte det motsatte - matjord ødelegges, store byggeprosjekter igangsettes uten krav til lokale og estetiske tilpasninger. Det kuttes i lærerstillinger og ansatte i helse og omsorg grunnet overdrevne låneopptak. Plast flyter og kommunen satser ikke på klimavennlige energiløsninger.

Nittedals innbyggere trenger et sterkt miljøparti

Miljøpartiet de grønne er det eneste partiet som ikke vil ofre naturen, dyra, matjorda, klima og velferdstjenestene til fordel for vekst, økt trafikk og effektivisering.

Av jordas 8 millioner arter er 1 million utrydningstrua. Bestander av insekter, som mye av maten vår avhenger av, stuper. MDG vil sette i gang strakstiltak for å redde naturen, planter og dyr inkludert insekter - her vi bor.

Vi vil:

 • Rundt skoler, sykehjem og offentlige bygg ha eng og villblomster.
 • Dyrs leveområder skal ikke stykkes opp og grønne korridorer må sikres.
 • Ta vare på gammelskog og eventyrskoger.
 • Ha mer løvskog og blandingsskog.
 • Bevare viktige naturtyper og truede arters levesteder i byggesoner.

Nitelva er kilden til liv i dalen

 • Ørret, flaggermus, elvemusling, edelkreps og fugleliv trenger vern.
 • Kantsoner må vernes og restaureres.
 • Belysning mot kantsoner og elv må fjernes.
 • Ingen bruk av sprøytemidler og veisalting i regi av kommunen.
 • Bønder må få god informasjon om hvordan beskytte elva og dyrelivet

Matjorda - vårt edleste gull

Mindre enn 3 % av Norge er matjord. Denne vil MDG i Nittedal verne. Vi har 8,8 % fulldyrka jord. Dette gjør Nittedal særlig viktig. Likevel bygges matjord ned og bare de 241 dekarene som er ødelagt siste 15 år utgjør minst 200 000 tapte brød per år.

Et varmhjerta samfunn - god helse for liten og stor

Trygge helsetjenester i alle livets faser, og satsning på forebyggende helsearbeid er vårt mål. Nå fører høy gjeld til kutt i helse og omsorg, kamuflert i ord som “nedtrekk”. Redusert bemanning gir press på ansatte og kan gi dårligere tjenester.

 • Vi ønsker gode arbeidsforhold og vilkår for helse- og omsorgspersonell.
 • God arbeidsplass gir mulighet til god omsorg

Lokalmiljø og oppvekst

Vi vil bevare tettstedenes identitet og særpreg, utvikle komplette lokalsamfunn med gode rammer for livskvalitet, trivsel og tilhørighet. Tilbud av tjenester som barnehage, skole, dagligvareforretning, torg i sentrum med lekeplasser bør være tilstede. Det siste året har vi med tristhet og forundring sett nærskoler vedtas nedlagt. Miljøpartiet De Grønne skal fortsatt arbeide for et lokalt tilbud.

Nye reguleringsplaner skal legge til rette for rekreasjon, lek og fysisk aktivitet, samt kontakt mellom eldre og yngre. Byggestil og estetikk må passe inn i omgivelsene.

Nittedal kan bli en klimavennlig kommune

FNs Klimapanel har 3 klare budskap: Klimagassutslipp har økt gjennomsnittstemperaturen med 1 grad. Havet har steget og det har blitt en dramatisk økning i ekstremvær, med kraftige stormer, flommer og tørke. Ved 1,5 grader økning vil 14 % av befolkningen bli utsatt for ekstrem hete, mot hele 37 % ved 2 grader. Likevel økte norske CO2 utslipp i 2018.

Vi vil for eksempel at Nittedal kommune skal

 • Ta i bruk lokal fornybar energi.
 • Gi støtte til solceller på tak og bergvarme.
 • Etablere solceller og grønne tak på alle egnede kommunale tak.
 • Ha en anskaffelsesstrategi stimulerer det grønne skiftet.
 • Kommunalt finansierte bygg- og anleggsprosjekter skal være fossilfrie, bygges i tre og det må velges banebrytende grønn teknologi.
 • Ikke øke trafikken gjennom Nittedal – ingen 4-felts motorvei!

Den korte tiden Nittedal MDG har eksistert med kun en representant i kommunestyret, har vi satt fokus på flere viktige saker som gummigranulat, ikke hogst i hekketid, bedre vegetartilbud og bevaring av matjord. Vi skal fortsette å jobbe for ei grønn bygd der folk og dyr trives.

Artikkeltags