Fordelen for innbyggerne ved å velge det siste er særlig: bolig med nærhet til naturen, raskere utbygging av lokalbussnettet og bedre togtransport til Oslo.

Dersom det blir anledning til å bygge ulike steder i bygda som er klargjort for det, kunne de som ønsker det starte opp med en mindre bolig som senere kan utvides.

Dermed vil muligheten for en god og rimelig bolig utenfor sentrum være tilgjengelig for mange. Hvis Nittedal skal kunne bli en kommune som tar bedre vare på naturen er det viktig at innbyggerne kan oppleve den også utenom helgene. Det en opplever som noe verdifullt og dermed blir glad i, vil som regel også bli tatt godt vare på.

Les også

Utstrakt fortetting på Rotnes kan sette verdier i spill

Jeg vil også gjerne framheve betydningen av å bevare mange av hagene på Rotnes. Fortetting her er ikke uten konsekvenser, det betyr at disse naturarealene vil bli innskrenket eller ødelagt. Er det noen som vil påstå at hager ikke er natur eller at de ikke har verdi?

Innvendinger

Arne Willy Dahl kommenterer mitt forslag, men unngår å ta opp det som er fordelene ved det og peker, slik som andre, på hensynet til næringslivet. Han sier også: kanskje siden, men ikke nå.

Det viktigste valget gjelder altså om Nittedal skal bygge ut sentrum med flere boliger for å tilfredsstille butikkenes ønsker om flere kunder.

Siden redaktøren har innført en omfangsbegrensning som ikke har vært kommunisert til meg, er resten av svar på innvendinger tatt ut her. Hele den opprinnelige artikkelen legges ut på min fb-side.

Transport

Når det gjelder lokalbusstilbudet er det underdimensjonert i Nittedal. At noen områder er tynt befolket og antakelig vil fortsette å være det en god stund selv med en forsiktig utbygging, betyr ikke at de som bor der helt skal måtte unnvære et kollektivtilbud i nærheten.

Vi kan sammenlikne med en utkantkommune som Engerdal, der til og med hovedbusstilbudet går sjelden, men allmenn kollektivtransport og skoleskyss samordnes slik at de som trenger det kan reise fram og tilbake til mer sentrale destinasjoner.

Tilsvarende kan det også tenkes lokalt i Nittedal. Noen få avganger er bedre enn ingen.

Den største utfordringen for et løft for kollektivtilbudet er likevel jernbanen. Utbygging til dobbeltspor må nødvendigvis ligge noe fram i tid, men i og med at de som vil ha motorvei igjen tar til orde for dette kommer vi ikke unna en prioritering, og det må bli enten eller.

Les også

Må all utvikling skje på Rotnes?

Begge deler kan vi ikke med rimelighet forvente og da bør ikke valget være så vanskelig. Går vi inn for dobbeltspor på Gjøvikbanen, i hvert fall fram til Hakadal, så kan vi også slippe å ta stilling til å anlegge en svindyr veitunell som også kan ha andre ulemper.

Videre planlegging

En avklaring av jernbanealternativet bør skje så raskt det lar seg gjøre. Blir det realisert kan byggetiden brukes til detaljprosjektering av det som da vil kunne bli Nittedals bidrag til en «horisontal desentralisert metropol» i hovedstadsområdet.

For dem som legger mest vekt på hensynet til innbyggerne, naturen og vil hindre økende klimaproblemer, bør ikke valget av utbyggingsmønster være så vanskelig.


Det som partiene går inn for i forbindelse med arealplanen, vil ikke med nødvendighet bli fulgt opp slik av et nytt kommunestyre. Innbyggernes innspill nå og deres valg til høsten, kan også endre en god del.

Det bør partiene ta hensyn til når de nå skal ta stilling til mønsteret for utbygging framover.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)