Vi er i den senere tid blitt utfordret fra flere hold om hvor vi står i forhold til Nittedal sin framtidige stedsutvikling. Her er 600 utvalgte ord fra vår side.

Nittedal Høyre ønsker utvikling og framdrift i hele Nittedal og en kommuneplan der både samfunns- og arealdelen bidrar til stedsutvikling, også utenom «sentrum». Vi trenger en plan hvor vi evner å være i front og ta mer regi i samfunnsutviklingen.

En sentral utfordring for mange kommuner, er at man konsekvent ender med å løpe etter og sinke utviklingen, framfor å være «hands on» og selv ha regien. All utvikling i Rotnesområdet vil kreve dyre investeringer i skoler og barnehager.

Les også

Når alle vil utvikle sentrum i Nittedal, må vi også tilrettelegge

I et historisk økonomisk uføre må vi også utvikle der vi har ledig kapasitet som i nord og sør i bygda. Dette for å unngå uhåndterlig raske økonomiske voksesmerter.

Andre eksempler til inspirasjon

Andre gode eksempler på by og tettstedsutvikling? Når det kommer til tettsteder og småbyer i Norge til inspirasjon for Nittedal, er det flere gode eksempler. I Ål og Hemsedal har de integrert elva og naturen inn i sentrum.

Her har de fått på plass attraktive nære og tilgjengelige møteplasser, badeplasser og turveier tilgjengelig for alle. Vi kan få til mye av det samme med en sammenhengende turvei fra Kruttverket, gjennom sentrum og til utvalgte områder ved Nitelva.

Større byer som Drammen og Fredrikstad har også integrert elva i bybildet, samt kombinert god estetikk gjennom godt samspill mellom gammelt og nytt.

De har og funnet gode løsninger på infrastruktur som binder det hele sammen og styrer biltrafikk ut av sentrum.

Når riksvei 4 Oslo – Gjøvik nå skal vurderes på nytt, er vi best tjent med at hele strekningen Gjelleråsen – Stryken sees under ett. De beste løsningene både med tanke på klima, miljø, trafikksikkerhet og lokal stedskvalitet avhenger av at RV4 legges under bebyggelsen og ikke som en sløyfe forbi sentrum.

Livskraftig sentrum

Et livskraftig sentrum vet å spille på lag med natur, kultur og historie.

Vi tror på å integrere det gamle med det nye ved å ivareta og transformere så mye som mulig av gårdsbygningene til Mo som et hjerte i sentrum sammen med kulturhuset og kirken. Det er blant annet ved transformering av slike bygg til både kultur og næring, at man kan tiltrekke seg næringsaktører.

Nittedal kan bli en del av «en horisontal desentralisert metropol», der innbyggerne er viktige

Verdien av å ivareta historie og kulturarv, er godt dokumentert i forskning fra både Riksantikvaren i Norge og Realdania i Danmark.

De har dokumentert at det lønner seg også rent økonomisk og ivareta gamle kulturminner og kulturlandskap i by- og tettstedsutvikling. Dette gjør det mer attraktivt både for innbyggere og næringsliv og øker verdiene på boligene.

Nittedal Høyre ønsker en sentrumsutvikling som spiller på lag med det eksisterende natur- og kulturmiljøet.

Dette innebærer et sterkere fokus på estetikk og bokvalitet framfor kvantitet. Vi opplever at flere partier tror; at jo større områder man bunnlegger og jo flere og større bygg man bygger, jo bedre.

Les også

Vi må tillate oss å gå mer grundig til verks

Dette er et syn vi ikke deler, og bunner i erfaring fra lignende utviklingsprosjekter fra andre kommuner.

Når det kommer til Høyres ståsted med tanke på vern av matjord, har verdensbildet endret seg drastisk siden vi planla sentrum for over 10 år siden. Vår egen fylkeskommune har i det regionale planstrategiarbeidet flagget nullvisjon for inngrep i dyrket mark. Global matsikkerhet er også hver enkelte kommunes ansvar.

Spille på lag

Vi er helt avhengig av å spille på lag med aktører som har gjennomføringskraft til å utvikle ett tettsted.

Samtidig må vi være tydelige premissgivere på klima/miljø, bokvalitet, arkitektur og estetikk, slik at vi får den utviklingen og det unike sentrumet vi ønsker.