Nittedal har levert søknad sammen med hadelandskommunene Gran, Lunner og Jevnaker og har felles landbrukskontor med Gran. Ellers i Akershus får Follo-kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås tilskudd og det samme gjør Bærum. De øvrige kommunene som får penger er Østre Toten, Ringsaker, Ål, Ørsta, Melhus og Vestvågøy.

– Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og økt oppmerksomhet rundt jordvernet. Jeg har forventninger til at disse kommunene på den måten bidrar til å redusere nedbygging av dyrka mark, og at de kan være eksempler for andre kommuner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Vi viderefører ordningen slik at det blir mulig for flere kommuner neste år, legger hun til.

Søknader som ble prioritert ved årets tildeling er kommuner hvor utbyggingspresset er stort, og kommuner som snart skal rullere kommuneplanen. Ved søknadsfristens utløp var det 47 søknader fra til sammen 54 kommuner.

– Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange kommuner har levert svært gode søknader. De som nå mottar tilskudd har en kombinasjon av høy kvalitet og en god plan for strategiarbeidet, sier seksjonssjef Aud-Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet.

Ett av kravene som er satt til de som får tilskudd, er at kommunen har fattet politisk vedtak om start av arbeidet allerede innen 1. november i år. Det vil være helt essensielt for arbeidet med jordvernstrategi i kommunene, at politikerne er koblet på prosessen, og har eierskap til den.

Det er et nasjonalt mål at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3.000 dekar, og målet skal nås innen 2025. Målet ble fastsatt ved Stortingets behandling av oppdatert jordvernstrategi i 2021.