Miljøpartiet De Grønne i Nittedal: Varingskollen for oss alle!

Listekandidater for Miljøpartiet De Grønne i Nittedal. Fra venstre: Eric Roualet, Yvonne Roualet Thoresen, Henrik André Pedersen, Bjørn Nyheim, Anne Hilde Røsvik, Vidar Dagfinn Myhre, Øydis Hoff, Marit Hoff, Mai-Helén Myhre Carlsen og Ketil Aasen.

Listekandidater for Miljøpartiet De Grønne i Nittedal. Fra venstre: Eric Roualet, Yvonne Roualet Thoresen, Henrik André Pedersen, Bjørn Nyheim, Anne Hilde Røsvik, Vidar Dagfinn Myhre, Øydis Hoff, Marit Hoff, Mai-Helén Myhre Carlsen og Ketil Aasen.

Av
DEL

LeserbrevMiljøpartiet De Grønne Nittedal heier på Varingskollen alpinsenter og Hakadal Idrettslag Vi ønsker bærekraftig utvikling og forvaltning i tråd med naturens forutsetninger.

Som de mange høringsinnspill viste, er Varingskollen mer enn et idrettsanlegg for Nittedals innbyggere. Gode medvirkningsprosesser, samarbeid og dialog med naboer, organisasjoner og grunneiere, samt avklaring av hvordan endringer kan få konsekvenser for folk, miljø, dyr, kulturminner, landbruk, rødlista arter og klima, er nødvendig. Alle disse hensyn er blant MDGs viktigste hjertesaker.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å legge en langsiktig plan og gi forutsigbarhet innenfor anlegget. MDG var med på å sikre overtagelse til HIL. Vi stemte for “Nittedal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 4 500 000 som Hakadal idrettslag tar opp til kjøp av Varingskollen Alpinsenter AS” og «Nittedal kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 1 000 000 som Hakadal idrettslag tar opp for å sikre nødvendig likviditet i 3 år».

Vi i Miljøpartiet er også opptatt av at alle barn skal komme seg til anlegget og foreslo i 2017 å etablere busstilbud til utfartsstedene i bygda. Dette ville spare naboer for trafikk og gjøre at folk fra Hagan, Kjul, Holum Skog m.m. raskt kunne komme seg til skianlegget. Dessverre ble vårt forslag stemt ned.

Varingskollen er så mye, for så mange. En stemme til MDG er en stemme for vårt landemerke Varingskollen, fordi vi ønsker å ta vare på alle aspekter ved kollen, både idrett, natur med rødlista arter, gammelskog, sumpskog og eventyrskog, kultur og kulturminner, turstier, landbruk og nærnatur for lokalbefolkningen, rekreasjon til institusjoner som barnehage og Døhli pleie- og omsorgssenter.

  • Området har stor rekreasjons- og opplevelsesverdi for befolkningen, men også nærliggende offentlige institusjoner som barnehage, Døhli pleie -og omsorgssenter, arbeid med rus og psykiatri. Fylkesmannen innstiller på å fraråde Klima- og miljødepartementet omregulering av store områder innenfor markagrensa fra Landbruks, natur og friluftsområde (LNF) til idrettsformål, hvilket vi i MDG er enige i, slik planene er fremlagt for kommunestyret i dag.
  • De foreslåtte planene om utvidelse av anlegget i Varingskollen møtte massiv motstand i høringsinnspill fra blant annet velforening, Naturvernforbundet, tur- jakt- og friluftsorganisasjoner, grunneiere og beboere i området. De ser med stor bekymring på at naturområder, landbruksområder og kulturminner, kan stå for fall, der de allerede ser utfordringer i dag tilknyttet press på en sårbar infrastruktur. Innbyggerdialog og medvirkningsprinsipper må på plass mener vi i MDG.
  • Det foreslås arealer omdisponert fra idrett til kombinert idrett -og boligformål med anslag på 130 boliger, samt reguleringer fra Idrettsområde til boliger og også et område med flere grunneiere foreslås det omregulert fra LNF til idrett. Vi i Miljøpartiet ønsker ingen ekspropriasjon fra landbrukseiendom, ei heller å ødelegge for skogsdrift eller å ta av verdifull matjord. Sistnevnte ligger inne som reguleringsforslag fra dyrka mark til ballbinger. Vi er enige i fylkesmann og rådmanns fraråding av dette. Å bygge boliger inntil et idrettsanlegg kan medføre konflikter på grunn av støy, lys, snøtåke, trafikk m.m. Når idrettsanlegget etterlyser mer areal bør vi ikke bruke arealet i planen på boliger, men nettopp så langt som mulig på den organiserte og uorganiserte idretten.

Uttalelse fra Vidar Myhre: «Jeg har selv løpt opp stiene og slepene til toppen av Varingskollen, hatt glede av den fantastiske naturen og kulturminnene, samt arbeidet som frivillige i turlag, vel og enkeltpersoner sørger for. Dette vil jeg skal bevares sammen med fortsatt full fart i alpinanlegget som vi gikk inn for å gi økonomiske garantier til»

Det massive antallet høringsinnspill fra velforeninger, Naturvernforbundet, Jakt- og fiskeforeningen, grunneiere m. fl. viser at her er mange hensyn å ta. Vi skal sikre god innbyggerdialog, høringsmøter og befaringer. Slik kan resultatet blir bra for alle uten å ødelegge for landbruk, naturverdier, kulturminner og rekreasjonsverdi.

Uttalelse fra Anne Hilde Røsvik, 2. kandidat: «Vi er midt i en biologisk mangfoldkrise og mange sliter med psykisk helse. Vi trenger nærnaturen, opplevelsesskogen, mulighet til å drive idrett og vi må ta vare på både landbruk og biologisk mangfold. Disse faktorer må ikke gå på bekostning av hverandre.»

Konklusjon: MDG vil fortsette å heie på Varingskollen alpinsenter og HIL, men vi ønsker en bærekraftig plan som gjør at vårt landemerke i Nittedal kan få fortsette å være det vi husker fra barns ben av, et naturområde med mange muligheter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags