Senterpartiet krever ny plan for RV4

Av
DEL

LeserbrevEn 4- felts RV 4, i sløyfe øst for Mo, fremstår i dag som en dårlig løsning dersom vi skal beholde den grønne bygda. Flere ti-talls mål med dyrket jordareal vil bli ødelagt og det bidrar ikke til FNs bærekraftsmål om å øke den nasjonale produksjonen av mat. Grunnforholdene der veien er planlagt er mildt sagt krevende, noe som vil fordyre det hele.
Det er svært liten plass mellom Mo-senteret og Nitelva, så veien må i tillegg legges tett på Nittedals rikeste og mest sårbare økosystem; elva og sonen langs den. Selv om en oppgradert 4-felts vei i dagen i dalbunnen er tenkt for å fremme kollektivtrafikken, vil en mer effektiv vei her også medføre økt gjennomfarts- og tungtrafikk. Dette er etter vår mening et vesentlig moment både med tanke på alle de som bor langs veien gjennom hele bygda. De som bor i Rotnesområdet i dag og de som skal bo på Mo i framtiden, vil alle få den nye 4-feltsveien tett på seg. Lyd fra veien bærer godt oppover i lia, og er allerede i dag en støy som setter preg på bomiljøet bl.a. i hele Rotnesområdet. Blir en fire-felts vei i dalbunnen realisert, vil bygdas tettsteder og bomiljøer måtte tåle en betydelig økning av støv- og støybelastning. Vi bor i en relativt trang dal og ikke i et flatt landskap slik som oppover på Romerike, det er dermed ikke vanskelig å forestille seg hvordan dette vil kunne bli.
Det politiske miljøet i Nittedal, Senterpartiet inkludert, har hele tiden sett ut til å tro at det kanskje kunne være mulig å få både i «pose og sekk» hva kommer til veiløsninger. Senterpartiet erkjenner at dette ikke er realistisk. Bygger vi ny Rv4 i sløyfe øst for Mo og langs eksisterende trasé, så er løpet kjørt for tunnel. Skulle RV4, mot formodning, bli bygd i dagen forbi Mo og Rotnes er det lett å konkludere med at det aldri vil bli budsjettert midler til noen tunnel under Rotnes-området.
Nittedal Senterparti vil nå ha en framtidsretta og bærekraftig kursendring for å ivareta den grønne bygda. Nittedal Senterparti mener at en ny politisk kurs må handle om å ta vare på kulturlandskapet som bidrar til matproduksjon, sikrer bærekraftige økosystem og gir oss trivsel, samtidig som vi går for den beste veiløsningen. Dette innebærer å legge RV4 i tunnel under Rotnes-området, m.a.o. et Vestalternativ. Vi forstår at en tunnel ikke er et rimeligere alternativ, men at dette også må sees i et folkehelse- og miljøperspektiv. En tunnel vil medføre at Rotnesområdet vil slippe en påtrengende trafikkstøy og forurensning fra en økende trafikkmengde i dalbunnen. Hagantunnelen er et godt eksempel på betydningen av å få lagt en slik trafikkåre i tunnel og dermed effektivt skjerme bomiljøene den ellers kunne gått igjennom.
Tenker du som oss, at dette er den beste måten å ta vare på bygda og folket som bor her, så gi oss din stemme på valgdagen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags