Å bygge sentrum er klimasmart

Knut A. Kibsgård og Iren Beisvåg

Knut A. Kibsgård og Iren Beisvåg Foto:

Av
DEL

LeserbrevDagens sentrumsplan ble vedtatt av kommunestyret i 2013, planen sier mye om fortetting i sentrum og hvordan vi ønsker at Nittedal skal utvikles. Pr i dag ligger denne fast som styringsmål for utvikling og hvor vi skal bygge i Nittedal. I tillegg må vi, gjennom den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, forholde oss til svært tydelige føringer som er gitt oss fra nasjonale og regionale myndigheter. Her er Rotnes utpekt som et prioritert tettsted noe som gir oss klare føringer for hvordan utviklingen av transportsystemer og arealdisponeringer i kommunen kan gjøres. Planen sier helt tydelig at 80% av all fremtidig befolkningsvekst og arbeidsplassvekst i Nittedal skal skje på Rotnes. Dette må vi som lokalpolitikere forholde oss til
Nittedal Arbeiderparti mener at en slik utvikling av Rotnes og sentrum er et svært godt klima- og miljøtiltak. Dette er den beste måten å få ned personbiltrafikken på,. Med et etablert sentrum kan man lettere gå, sykle eller bruke kollektivtransport til gjøremål i nærområde. En slik utvikling vil også legge til rette for etablering av kollektivknutepunkt med gode tilbud. En fortetting på Rotnes vil medføre at matjord, grønne lunger og marka blir ivaretatt på best mulig måte. Sentrumsplanen ivaretar sentrale myndigheters krav om fortetting og tilrettelegging for gode kollektivknutepunkt og den har full støtte fra Akershus fylkeskommune.
Vi i Arbeiderpartiet mener at Rotnesområdet trenger en ny barnehage NÅ. Den eneste realiserbare tomta i nær fremtid er tomta sør for Svartkruttveien (OP5). Området er allerede regulert til allmennyttig formål, noe en må si at en barnehage er. Tomta ligger også fint til i skogkanten i et område som ikke berører et sammenhengende jordbruksareal. Den andre potensielle tomten ved Rotnes skole (BOP2) er ifølge administrasjonen ikke realiserbar før om 10-12 år. Dette er grundig redegjort for og er noe alle politikere i Nittedal er godt kjent med. Å lansere dette område som egnet tomt for en barnehage som kan realiseres i nær fremtid er å føre innbyggerne på Rotnes bak lyset.
Arbeiderpartiet, sa som eneste parti nei til utbygging av Rotneshagen. Dette da vi mente at infrastruktur slik som vei, skole og barnehage må på plass før 232 nye boliger bygges.
Den vedtatte sentrumsplanen må etter vår mening bestå og barnehage må plass hurtigst mulig- det gjøres best ved å bygge denne sør for Svartkruttveien.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags