Råd og informasjon til risikogrupper om det nye koronaviruset (coronaviruset), publisert 04.03.2020 og sist oppdatert 04.03.2020.

Risikogrupper

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Basert på opplysninger fra utbruddet i Kina, ser det ut til at følgende grupper har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19:

• Eldre personer (>65 år)

• Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon). Personer som røyker har også muligens en høyere risiko for alvorlig forløp av koronoanvirus-sykdommen.

Vi har per i dag ikke kjennskap til andre definerte risikogrupper, men dette kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19.

Folkehelseinstituttet har fått flere henvendelser med spørsmål om pasienter på immunsupprimerende behandling for kronisk sykdom, bør stoppe denne. Det er ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om at pasienter som står på immunsupprimerende behandling skal stoppe denne. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse. Det er heller ikke behov for å unngå å starte med immunsupprimerende medikamenter på grunn av risiko for covid-19. Det er viktig å huske at langt de fleste kun utvikler milde symptomer, også blant de med nedsatt immunforsvar eller som har en kronisk sykdom.

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos personer med risikofaktorer, er de samme som for andre infeksjonssykdommer, som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

Per 4. mars foreligger det ikke utbredt smittespredning i Norge, og risiko for smitte med koronavirus i befolkningen er lav.

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus

Personer som tilhører risikogruppene bør vurdere nødvendighet av utenlandsreiser da smittespredning kan øke i tiden som kommer. Dette gjelder også deltagelse på større arrangementer fordi det er arenaer med mange ukjente. For oppdaterte råd:

3/4/2020 Råd og informasjon til risikogrupper - FHI

Smittevernråd ved reise

Råd ved store arrangementer

Folkehelseinstituttet har anbefalinger om at personer i risikogrupper skal ha influensavaksine hver sesong, og pneumokokkvaksine (mot en bakterie som bl.a. kan gi lungebetennelse) hvert 10.år.

Disse anbefalingene gjelder uavhengig av koronavirussituasjonen, men personer i risikogrupper rådes til å påse at de har oppdatert disse vaksinasjonene. Disse vaksinene vil imidlertid ikke kunne hindre infeksjon med koronavirus.

Influensavaksine til risikogrupper

Pneumokokkvaksine til risikogrupper

Helsepersonell som selv er i risikogruppe

Helsepersonell med pasientkontakt, har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Dersom helsepersonell også selv har egen risikofaktor(er), kan det være fornuftig at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler potensielt koronasmittede personer der dette er mulig.

Tiltak i primærhelsetjenesten ved mistenkt eller bekreftet smitte med nytt koronavirus (coronavirus)

Råd og informasjon til befolkningen om nytt koronavirus: Hvordan forebygge smitte

Om artikkelen / endringshistorikk:

Denne artikkelen innehold også avsnitt om barn og gravide. Disse avsnittene er flyttet til fakta-

artikkelen klokka 18:00 onsdag.