– Samhandlingsreformen for psykisk helse og rus har medført en økning av utskrivningsklare pasienter de siste årene, både i antall og når det gjelder behov, det vil si med større kompleksitet i sykdom enn tidligere, svarte fungerende ordfører Inge Solli.

Komplekse saker løses i kommunen gjennom en variasjon i aktivitetstilbud samt satsing på ansatte med brukererfaring. Men grenseoppgangen mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i betydelig endring etter samhandlingsreformen.

– Enheten blir konstant utfordret av det sammensatte behovet utskrivningsklare pasienter har. Kommunen jobber hardt med å ivareta brukerens behov, men vi ser at kravet til kompetanse i kommunen øker i takt med oppgaveoverføring fra sykehus til kommunen. I noen tilfeller løses dette ved eksterne kjøp av tilbud utenfor kommunen, opplyste Solli.

Enhet for psykisk helse og rus har ansvar for voksne brukere i Nittedal. Høstens oversikt viser at:

• 221 innbyggere får psykososialt tilbud gjennom vedtak, mens 162 får kognitiv samtaleterapi.

• 45 unge voksne får psykososialt tilbud gjennom vedtak og 12 unge voksne gjennom kognitiv samtaleterapi. Antall unge voksne er økende.

• 21 innbyggere med psykososiale vansker får hjemmetjenester i form av praktisk bistand.

• 55 brukere med psykososiale vansker får støttekontakt eller organisert fritidstilbud.

• 150 brukere med psykososiale vansker har tilbud om dag- og aktivitetstilbud.

• Bofellesskapet i Vargveien for brukere med psykososiale vansker har dessuten seks plasser.