I kommuneplanens arealdel som nå er på høring, inkluderer et viktig punkt som KrF foreslo sammen med V/Frp/Ap: «Utvikling av idrettsanlegg i Varingskollen vurderes nærmere i høringsperioden. Arealinnspillene 14 Varingskollen sør og 18 Varingskollen sees i sammenheng med denne vurderingen. Det må også vurderes hvordan ulike alternativer berører områdeplan for Varingskollen».

Rådmannen anbefalte ikke forslaget fordi det medførte nedbygging av idrettsformål, men nå erfarer vi at HiL har gjort avtale om makeskifte med grunneier som muliggjør etablering av en ny trase på nordsiden av dagens anlegg hvor en blå slalåmløype planlegges bygget for å gi et bedre tilbud til de som ikke liker ser i sort løype.

Dette muliggjør stolheis eller gondol, som igjen muliggjør sommer-drift for syklister og turister.

Makeskifte

KrF mener at det nå må vurderes å godkjenne disse forslagene før arealdelen vedtas.

Hvordan makeskiftet av tomter skal løses juridisk og økonomisk må rådmannen si noe om, vi hører jo stadig at andre kommuner klarer å løse dette, så det kan ikke være umulig.

Vi vil selvsagt vurdere synspunkter fra berørte parter på forslagene som trolig kommer av høringen, og ser at utbyggingstakten må vurderes slik at fordelingen mellom boligbygging i sentrum og i resten av kommunen blir ivaretatt som foreslått ca 65 prosent/35 prosent.

Trafikksikkerhet for gående og syklende er en utfordring ettersom togundergangen er smal, men grunneier vil etablere gang/sykkelvei under jernbanen, noe som vil være et godt tiltak.

Les også

Når alle vil utvikle sentrum i Nittedal, må vi også tilrettelegge

Området har nærhet til barne og ungdomsskole med ledig kapasitet, og bygger oppunder et miljøvennlig utbyggingsmønster ved å bygge rundt kollektivknutepunktet Varingskollen stasjon. Grunneier foreslår også etablering av nærbutikk, noe som mangler i området.

Kundegrunnlaget til togstoppet vil også bli styrket av både flere boliger og utvidelse av skibakken.

Sikre gode utviklingsmuligheter

KrF mener at det er viktig for utviklingen av området Døhli/Varingskollen/Elvetangen å legge til rette for en god lokalsenter-utvikling og sikre Varingskollen gode utviklingsmuligheter så modernisering og videre drift kan sikres.

Varingskollen er svært viktig både for idrett, folkehelse og bygdas identitet!

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)