Lørdag 3. juni er det 100 dager til selve valgdagen 11. september. Du må følge både hjertet, hodet og magen når du bestemmer deg.

Her er noe av det vi i Nittedal Arbeiderparti lover å jobbe for i neste periode.

Grønn natur

Alle som bor i Nittedal skal ha tilgang til grønn natur, nærmark og en frisk og ren elv. Hensynet til klima, natur og miljø skal være et gjennomgående perspektiv i alt vi gjør.

Det skal være godt og trygt å bo i hele Nittedal, og når vi vokser og flere innbyggere kommer til, gjør vi det gjennom utvikling av et tydelig og kompakt sentrum på Rotnes. Da skjermer vi verdifull matjord og gjør Nittedal mindre bilbasert.

Vi lover å jobbe for et trygt og godt arbeids- og næringsliv. Kommunens egne ansatte skal ha riktig kompetanse, hele stillinger og godt arbeidsmiljø. I tillegg må vi rekruttere for framtida og øke antall lærlinger i kommunen.

Godt samarbeid med de ansattes organisasjoner er viktig for å lykkes. Jobber du i kommunen er også kommunevalget et valg av egen arbeidsgiver!

Vi ønsker at færre skal reise ut av Nittedal på jobb. Derfor må vi sikre gode rammer for næringsvirksomhet så vi skaper flere arbeidsplasser i Nittedal. Sammen med næringslivet vil vi også legge til rette for at flere kan komme i jobb, og dermed forebygge utenforskap blant unge.

Innsats for barn og unge

Vi lover å prioritere innsats for en god barndom og en trygg alderdom. Nittedal kommune skal være best på våre kjerneoppgaver. Nittedal skal være barn og unges kommune. Vi skal alltid lytte til deres behov, og gode barnehager og skoler skal prioriteres.

Vi vil gi alle en trygg alderdom, enten det er i eget hjem eller i andre boformer. Dette sikrer vi med trygge og kompetente fagfolk i hele stillinger både på sykehjemmene våre, i omsorgsboliger og i hjemmetjenesten.

Vi lover å bidra til gode og inkluderende lokalsamfunn. Summen av alt vi gjør sammen skaper et trygt, godt og levende lokalsamfunn. Vi vil jobbe for en sosial boligpolitikk med varierte boformer, gode kollektivtilbud og inkluderende møteplasser. Vi skal ha nulltoleranse for diskriminering og vi vil involvere alle innbyggere i dette arbeidet. Et viktig tiltak er at alle 10.-klassinger i Nittedal skal få delta på demokratiopplæring på Utøya.

«Nittedalsmodellen»

Vi lover å gi gode rammer for frivilligheten og det gode liv i Nittedal. «Nittedalsmodellen» skal bestå og videreutvikles både for idrett og kultur, og vi skal sikre trygghet for barn og unge i uorganisert aktivitet. Uten frivilligheten er vi et fattigere samfunn, og sammen får vi til så mye mer enn hver for oss. For felles møteplasser og god folkehelse.

Det er 100 dager til valgdagen. Og husk, i Nittedal kan du forhåndsstemme allerede fra 3. juli

Du bestemmer – Godt valg!

Varingen har åpen debatt for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)