Høyre mener kulturminneplanen inneholder mange gode intensjoner, men at den på særlig ett punkt ikke er gjennomtenkt.

Forslaget om å gjøre Glittre med omgivelser til en hensynssone med de begrensningene det innebærer, fremstår som et forslag som ikke tar hensyn til samfunnskritiske tjenester.

Et kulturminne?

Forslaget bærer preg av at man ønsker å bevare sykehuset med omgivelser som et kulturminne, og utelater helt den store samfunnsøkonomiske nytten sykehuset representerer.

Nittedal kommune, som er på stø vei mot fullstendig økonomisk kollaps, (noe budsjettfremlegget til rådmannen med økonomiplan for perioden 2023 – 2026 tydelig dokumenterer), trenger en solid samarbeidpartner for å løse denne krisen.

Det er et ubestridelig faktum at Nittedal kommune de nærmeste årene ikke vil ha råd til å bygge helsehus eller nye fasiliteter på Døli eller Skytta.

Må kutte

Rådmannen vil tvert i mot kutte dramatisk innen helse og velferd med 32,8 millioner de neste tre årene.

Kommunen leier i dag 23 sengeplasser på Jevnaker, og behovet vil øke kraftig. I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) dag har vi 3.802 innbyggere over 65 år, i 2030 vil Nittedal ha 4.719.

Det finnes pr dato ingen god plan for å håndtere denne økningen. I en slik situasjon blir det fullstendig meningsløst å båndlegge et moderne sykehus ved å legge Glittre inn i en kulturminneplan som en hensynssone.

Må gis mulighet til utvikling

Hvis målet er å bevare og utvikle området rundt Glittre som et kulturminne, så må sykehuset gis mulighten til en økonomisk utvikling som bidrar til dette.

Det vil kreve betydelige ressurser å bevare og reetablere kulturlandskapet, og det finnes ingen andre muligheter å få dette gjennomført enn å gi dagens eiere muligheten til å bygge en helsepark i samspill med Nittedal kommune.

Å omdanne Glittre til en hensynssone med de begrensinger som derav følger, vil i stor grad hemme en nødvendig og ønskelig utvikling på Glittre. Det vil være en enorm sløsing med ressurser i en situasjon hvor kommunen trenger alle tilgjengelige ressurser for å løse et akutt og økende behov innen helse og velferd.

Moderne sykehus til disposjon

Hvilken annen kommune har et moderne sykehus stående til disposisjon, med eiere som vil bygge ut tilbudet etter kommunens behov uten at det koster kommunen 50 øre?

Eller for å stille spørsmålet litt annerledes: Hvilken annen kommune ville tatt seg råd til å skusle bort en slik enestående mulighet til å få etablert hardt tiltrengte kommunale tjenester og arbeidsplasser uten at kommunen må finansiere en eneste krone?

Glittres eiere er villige til å bygge ut Glittre i samarbeid med Nittedal Kommune, det bør en kommune i full økonomisk krise dra full nytte av. Kommunen kan på denne måtene bruke Glittre som en buffer til eksisterende sykehjem, og bidra til en optiamal drift og ressursutnyttelse ved Skytta og Døli.

Gullkantet avtale

Kommunen kan få en løsning hvor man hele tiden slipper å betale for annet enn den plassen man de facto benytter.

En slik løsning vil være gullkantet for en kommune med en ekstremt presset økonomi.

Eierne av Glittre garanterer at en sykehjemsplass ikke vil koste mer enn en plass på f eks Jevnaker. Glittre kan også selv forestå bemanningen slik at kommunen slipper kostnadene med økt behov for administrasjon mv.

Konklusjon:

Høyre mener Glittre er av svært stor samfunnsøkonomisk nytte, og at sykehuset ikke hører ikke hjemme i en kulturminneplan.

Nittedal kommune vil sårt trenge skatteinntektene fra flere arbeidsplasser i årene fremover. I dag sender vi penger og arbeidsplasser til andre kommuner, det er en særdeles uklok strategi. Det vil derfor være en stor feil å opprette en hensynssone som vi være til hinder for utviklingen av en bærekraftig drift på Glittre.

Bortsett fra hovedbygget finnes det ikke bygningsmasse som er verneverdig eller egnet til å bevare. Tvert i mot er den øvrige bygningsmassen så forfallen at den ikke kan rehabiliteres.

Høyre mener at hensynet til den samfunnsøkonomiske nytten og kommunenes akutte behov innen eldreomsorg og helse, må gå foran behovet for å etablere en hensynssone for kulturminner.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)