Fremskrittspartiet (Frp) ønsker å sikre at barna våre får undervisningen de skal. En verdig start på livet. Frp ønsker at de som trenger omsorg får den hjelpen de trenger. Noen ganger en verdig avslutning.

I en tid hvor Nittedal kommune må ta grep for å levere livsnødvendige tjenester løper Senterpartiets og Arbeiderpartiet fra ansvaret ved å feie problemene under teppet.

Fortier samfunnsdebatten

Min begrunnede påstand, inntil annet er dokumentert, er at de rigger seg for å fortie den åpne og frie samfunnsdebatten. Det begrunner jeg på følgende måte

  • Det blir til stadighet oppfordret om i det politiske miljø at man ikke skal debattere saker utenfor møtene. Altså er konsekvensen å ikke skrive leserbrev eller snakke med Varingens journalister. Dette fremgår blant annet av e-postutveksling Varingen har vært en del av.
  • Det har over tid utviklet seg en kultur der gruppeledere drøfter saker på e-post der alle gruppeledere deltar. Jeg antar også det er grunn til å tro dette skjer i «engere kretser». Her har enkelte hatt stort engasjement i å overbevise og argumentere. Jeg mener det er nyttig at partigruppene informeres om forslag. Det skal FrP bidra til. Vi vil likevel aldri akseptere forsøk på å ta diskusjonen utenfor det offentlige rom. Man skal ikke tilnærme seg saksbehandlingen i lukkede fora. Derfor har jeg tidligere oppfordret til at debattene tas i åpent fora.
  • I 2020 ble det opprettet et arbeidsutvalg tilknyttet administrasjonsutvalget som jeg ledet. Formålet var å prosessuelt forberede møter. Slik også kommuneloven legger opp til at man kan ha arbeidsutvalg i utvalg. Etter at Hanne Børrestuen (Ap) ble leder av et tilsvarende utvalg har dette blitt et samrøre der innhold i saker drøftes mellom administrasjon og enkeltpolitikere. Helt uten offentlighet og tilgjengelighet. Jeg opplevde at dette gikk altfor langt når det siste gang ble innkalt til møte for å drøfte forberedelser til en sak i kommunestyret i slutten av januar. Jeg sendte derfor e-post om det. Møtet ble avlyst.
  • Nå nedsettes et koordineringsutvalg på samme måte som ikke har noe mandat, men som lederen sier skal berede grunnen for politisk behandling av saker. Men ingen tilnærming til offentlighet til saker, behandling og konklusjon. Hva innebærer det? Hvem får vite om hva som drøftes? Eller viktigst, hva sies ikke i offentlighet? Hvilke innbyggere utsettes for kutt du og jeg ikke vet om? Hvilke avgrensninger gjøres mellom habilitet, krav til åpenhet i saksbehandling, offentlige dokumenter og offentlig innsyn i saksbehandlingen?

Oppsiktsvekkende

Det er uhørt og oppsiktsvekkende at vi har gruppeledere i kommunestyret (Ida Eliseussen fra Sp som fremstår sammen med Ap-Børrestuen som de førende for venstresiden.) som ønsker å sette rammer for når man skal kunne mene noe i offentligheten om saker. Det er grunnleggende udemokratisk.

Åpen og fri meningsutveksling er viktig for å sikre at innbyggerne i Nittedal får informasjon og mulighet til å delta i diskusjonene. Det vi som folkevalgte gjør berører folk i Nittedal. Vi gjør en jobb for folk. Kommunen er til for folk, ikke folk for kommunen.

At man skal snakke seg sammen i lukkede rom før offentligheten får vite om saker er uhørt demokratisk. Det hindrer fullt opplyste saker og kan skade tjenestetilbudet til folk. Det norske demokratiet er bygget på at innbyggere og media har fri tilgang til valgene som tas. Den informasjonen blir ikke den samme dersom aktuelle aktører samsnakker før man kommer ut av de lukkede rom.

Jeg ønsker å bidra til at vi tar gode valg som folkevalgte med full åpenhet. Hva ønsker du?