Mental Helse Nittedal ser med bekymring på den pågående omstillingen i kommunen. Helsetilbudet bygges ned. Samtidig er det behov for flere medarbeidere med helsefaglig bakgrunn. Det er her nok å påpeke at vi befinner oss i en tid med flere års økning i antall innbyggere.

Dette skjer til tross for at det i dag eksisterer lovpålagte planer og reformer som medfører økonomiske overføringer fra stat til kommune for nettopp å ivareta folkehelsen i kommunen på en forsvarlig måte. Disse er imidlertid ikke øremerket og kan dermed benyttes til å tette andre å økonomiske hull i kommuneøkonomien.

Vi kan nevne samhandlingsreformen som i praksis vil si at det kreves hurtigere utskrivning fra spesialhelsetjenesten/sykehus og at kommunen i realiteten overtar "sykere" pasienter enn før reformen trådde i kraft. Dette skal de overførte statsmidlene ta høyde.

Opptrappingsplanen for rus og psykisk helse, er ment å styrke tilbudet til denne gruppen mennesker i kommunen. I tillegg har vi fått det såkalte pakkeforløpet. Dette medfører økt behov for fagpersoner for nettopp å ivareta et stigende antall menneskers behov for oppfølging.

Mental Helse Nittedal opplever at det råder en forventning om deltagelse fra frivilligheten inn mot jobben knyttet til utsatte grupper. Det er en debatt vi i utgangspunktet ønsker velkommen.

Dette forutsetter at det i utgangspunktet må være et godt forankret tilbud i kommunal regi og at frivilligheten skal og ønsker å være et supplement til kommunens soleklare ansvar på dette fagfeltet.

Mental Helse Nittedal understreker viktigheten av tilbudene på Solli aktivitetshus og gårdene i Inn på tunet-prosjektet. Disse er hver for seg og i sum et meget viktig og helsefremmende tiltak og for mange avgjørende for å mestre den livssituasjonen de befinner seg i.

Det kan fort bli merkbart å ikke prioritere langsiktige helsebringende tiltak hvor kortsiktig økonomisk inntjening vil gi store fremtidige negative økonomiske utslag.

Mental Helse Nittedal ser frem til et fortsatt godt samarbeid med kommunen og ikke minst enheten for psykisk helse og rus. Vi inviterer oss selv gjerne inn i de kommunale råd som kommunen har slik at vi sammen kan fremme en bedre folkehelse for Nittedals innbyggere!