Nå trenger vi grønne lunger, en moderne infrastruktur og et godt kollektivtilbud som utgjør et reelt alternativ til bilen.

Nittedal er en kommune i vekst - med fantastisk tilgang på natur og friluft, et rikt aktivitetstilbud og gode boforhold.

Men for at Nittedal skal fortsette å vokse er det avgjørende å legge til rette for at mennesker som enten bor, eller pendler til kommunen får en trygg, rask og god reisevei.

Sentral reiserute

Slik er det ikke i dag. Riksvei 4, som strekker seg fra Oslo gjennom Nittedal er en sentral reiserute for mange, men er i dag preget av forsinkelser og ulykker.

For å kunne oppfylle et samlet tilfredsstillende tog- og kollektivtilbud, som vi sårt trenger, kreves det en utbedring av infrastruktur i området. For Nittedal og kommuner i området har riksvei 4 stor betydning for både sysselsetting, økonomi og befolkningsvekst.

Les også

Vi sier ja til flere områder enn Ap gjør

Å investere i infrastruktur for transport vil ha en rekke positive effekter for både miljø, verdiskaping og trivsel blant de som bor i kommunen. Et velutviklet kollektivnett reduserer klimagassutslippene fra biltrafikken, og øker sjansen for at innbyggerne velger miljøvennlige transportalternativer, og er dermed et viktig premiss for å nå våre klimamål.

Å ikke være avhengig av bil som framkomstmiddel gir økt frihet både til unge og eldre, og vil kunne gi lavinntektsfamilier større økonomisk spillerom.

Det er derfor et tiltak som vil medvirke til å redusere fattigdom og sosial ekskludering. Vi i Nittedal ønsker å skape et levende lokalmiljø, som alle kan ta del i.

Effektive transportløsninger

Et forbedret kollektivtilbud vil også være en viktig økonomisk driver for vår kommune. Effektive transportløsninger bidrar til økt verdiskapning ved å tiltrekke næringsliv og skape arbeidsplasser.

Les også

Forundret over Høyre - dette henger ikke i hop

Bedriftene vil i større grad kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft – samtidig som man legger til rette for at flere kan velge å pendle fra Oslo til Nittedal.

Modernisering, opprustning av veier og klimavennlig infrastruktur binder Norge sammen. Det vil være en viktig investering nå, og for framtiden, som bidrar til å skape et tryggere, mer inkluderende og bærekraftig samfunn for oss alle.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)