Gå til sidens hovedinnhold

Et godt samfunn med plass til alle

Artikkelen er over 1 år gammel

KrF mener at «godt for barna - godt for alle» er en viktig rettesnor, og legger vekt på at eldre er enkeltmennesker.

Lokalsamfunnet Nittedal trenger innsats fra en aktiv og engasjert frivillig sektor som må gis gode og fleksible rammer. FNs 17 bærekraftsmål må være retningsgivende for Nittedal kommune.

Saker vi vil prioritere høyt:

• Skole- og barnehagekapasiteten på Rotnes må utvides

• Vi trenger flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger, også på Rotnes

• Buss- og togtilbudet må forbedres med ringbusser

• Levende sentrum i grønn bygd er et godt klimatiltak som bevarer matjorda

• Gode tjenester til alle med respekt for den enkeltes behov

Sentrumsparti

Som sentrumsparti er vi ofte på vippen, og som brobygger erfarer KrF ofte at våre forslag trekker de politiske hovedstrømningene i avgjørende retninger. Vi vil fortsette å jobbe for at Nittedal styres og utvikles på en måte som er nyskapende og bærekraftig.

Vi i Nittedal KrF baserer våre valg på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Politikken bygger på

• menneskeverd - retten til et verdig liv for alle,

• nestekjærlighet - radikal omsorg for og solidaritet med våre medmennesker

• forvalteransvaret - miljøforvaltning til beste for også kommende generasjoner, og rettferdig forvaltning av verdens ressurser. KrF er det eneste partiet som har menneskeverdet som ideologisk utgangspunkt.

Tar klimautfordringene på alvor

KrF vil prioritere konsentrert boligutbygging som ikke genererer økt trafikk, og trafikkreduserende tiltak som ringbuss på Rotnes og i Hakadal, sykkelparkering og innfartsparkering ved kollektivknutepunkter.

Vi vil stimulere til økt bruk av solenergi og sedumstak for å forebygge flom, og bedre tilgangen til marka og elva (utfartsparkering, søppelkasser og løyper/stier).

En verdig alderdom med meningsfylt hverdag

KrF vil etablere helsetun med rehabiliteringsplasser i tilknytning til legevakten, slik at sykehjemsplasser frigis på Døli. Ved å satse på velferdsteknologi, både i hjemmetjenesten og i institusjonene kan vi gi brukerne tryggere og bedre tjenester. Vi mener at det er viktig å gi de ansatte og frivillige rammer til å fylle sykehjemsbeboernes hverdag med innhold og ekte livsglede.

KrF vil styrke dagsenterne og videreutvikle demenstilbudet på Skytta og Markerud, og videreutvikle Frisklivssentralen og gode treningstilbud for eldre. Frivilligsentral i sentrum er bra for å rekruttere og koordinere frivillige.

Sosial boligpolitikk er viktig for å skape et samfunn med plass til alle. Det må bygges rimelige innstegsboliger, attraktive seniorboliger, bilfrie leiligheter, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. God tilgang til elbil-lading er viktig. Eiendomsskatten må holdes på et moderat nivå

En god barndom varer hele livet

Fritidskortet må tas i bruk for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. Vi vil prioritere trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveier, videreutvikle kulturskolen og støtte kor, korps, band og orkestre, og sikre god kvalitet i barnehagene og fleksibelt opptak.

Tidlig innsats er viktig for barn og unge; foreldreringer, helsesøster og mobbeombud, og kultur- og idrettstilbud i SFO avhjelper tidsklemma for barnefamiliene. Realisering av Slattumhallen, tribuner i Rotneshallen, og idrettshaller og nærmiljøanlegg/flerbruksflater på alle skoler er viktig. Vi vil øke lærertettheten, og la sosiallærere avlaste.

Trygghet fra livets begynnelse til slutt

KrF vil etablere rehabiliteringsavdeling med styrket medisinsk kompetanse, inkludert fysioterapeut og ergoterapeut. Gi et godt habiliteringstilbud og stimulere til etablering av flere pårørendegrupper.

Samhandlingsreformen må brukes til å videreutvikle gode tjenester som tar imot utskrivningsklare fra sykehus. Fremme mer åpenhet om psykisk helse og rus vil gjøre det enklere å søke hjelp tidlig. Forebygging av samlivsbrudd og familievold.

Levende sentrum i grønn bygd

Vi vil fremskynde kollektivterminal og innfartsparkering i sentrum og ved kollektivknutepunkt og etablere ringbuss på Rotnes og i Hakadal.. Vi vil videreutvikle Gnisten og legge til rette for loppemarkeder og bruktmesser. Konsentrert utbygging av boliger, handel og service reduserer handelslekkasjen.

Næringsvennlig og inkluderende

Å tilrettelegge for nyetablering av kunnskapsbedrifter i sentrum er viktig. Vi vil gjøre det enklere å etablere egen bedrift, og stimulere gründere til å etablere seg i vår kommune. Kommunen må bli mer attraktiv for bærekraftige arbeidsplasser.

KrF mener at innflyttere er en viktig ressurs for Nittedal, og ønsker å aktivisere frivillige lag i integreringen.

• Vi skal stille opp for andre - ikke minst for de som trenger det mest

• Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet

• Idrett, natur og friluftsliv er viktig for god folkehelse

• Levende sentrum i en grønn bygd - med klimaet i fokus!

Kommentarer til denne saken