Kommunestyret var uvanlig samstemt da det mandag kveld behandlet en søknad fra Bjertnes AS om dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen for Berget rett nord for Nittedal sentrum.

– Utbygger har gitt et veldig dårlig inntrykk, innledet ordfører Inge Solli (V):

– At vi ikke gir dispensasjon, tror jeg totalt sett vil være en fordel for innbyggerne.

Representanter fra samtlige partier i kommunestyret tok ordet, og alle sa egentlig det samme: De ga utbygger det glatte lag og rådmannens innstilling full støtte, som betyr at ingen får flytte inn i boligblokkene på Berget før adkomstvei med fortau er helt ferdig.

Utbygger har sagt at veianlegget tidligst vil kunne være ferdig på ettersommeren. Utbygger skriver i et notat om noen av problemene:

«Grunnet utfordringer med anlegg i veien, herunder strøm, vann og andre installasjoner, samt komplikasjoner som følge av det ikke byggemeldte idrettsanlegget, har kostnadene økt eksorbitant.»

– Det virker som at alt har kommet som overraskelser for denne utbyggeren, sa Atle Skift fra Rødt:

– Man er fristet til å bruke sterke ord. Jeg har den dypeste medfølelse med de som har kjøpt leiligheter.

Utbygger Bjertnes AS måtte tåle skarpe karakteristikker.

– Utbygger har framstått som lite tillitsvekkende, sa Charlotte Midjo fra SV:

– Hos de som skal flytte inn er det delte meninger om dispensasjon. At vi ikke gir dispensasjon, tror jeg er det beste for alle huskjøperne på lang sikt.

Øyvind Nerheim fra KrF sa det slik:

– Utbygger har brukt de siste dagene til å diskutere om fortau er nødvendig. Vi gir 100 prosent støtte til rådmannen.

Rådmannens innstilling, og altså det som ble enstemmig vedtatt, er:

«Søknad mottatt den 30.01.2023 om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen punkt 8.7 i Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Berget PlanID 279 innvilges ikke.»

Så langt er 60 av de 66 leilighetene i Bjertnes Portal solgt. Mange av boligkjøperne har solgt sine gamle boliger og bor i provisoriske hjem som følge av at de i flere omganger har blitt lovet at innflytting er like rundt hjørnet. Nå er «tidligst på ettersommeren» det beste estimatet.

Dette er saken

• Utbyggerne av Bjertnes Portal søkte før jul om dispensasjon fra rekkefølgekravet i reguleringsplanen for Berget. Rekkefølgekravet sier at utbygger må opparbeide den kommunale adkomstveien ut til Stasjonsveien med fortau, asfalt og lys før noen får flytte inn i de nye blokkleilighetene.

• Kommunestyret vedtok 21. desember 2022 enstemmig å avslå søknaden.

• På nyåret søkte utbygger igjen om dispensasjon, med henvisning til at veiarbeidet er godt i gang, men at det vil ta tid å få alt ferdig. Mandag 27. februar vedtok kommunestyret enstemmig å avslå søknaden.

• Reguleringsplanen for Berget åpner for at det kan bygges åtte boligblokker med til sammen rundt 200 boliger. Første byggetrinn utgjør tre blokker med til sammen 66 boliger. Per februar 2023 er 60 boliger solgt.

• Tiltakshaver for første byggetrinn er selskapet Bjertnes AS, eid av Karu Eiendom AS som igjen er eid av kompanjongene Lars Ruud og Jon Atle Kalleberg med base på Kjeller.