↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

400 04 716

Besøksadresse

Likollen 7D
1481 HAGAN
  1. Beskrivelse
Vi tilbyr følgende tjenester

Vann og avløp
Reprasjon og rehabilitering av vann og avløpsledninger, vannlekkasje og tining.
Vann og avløpsgrøfter, tilkobling av vann og avløp
Vann og avløp

Gravearbeider
Utgraving og klargjøring av tomt for nybygg, tilbygg, garasje, uthus, hytte m.m.
Drenering rundt hus, montering av dreneringskum, påkobling til overvannsledning
Etablering av biloppstillingsplasser
Graving av kabelgrøfter
Rivningsoppdrag av bygg o.l.
Gravearbeider

Sprenging
Sprengingsarbeider av tomter, tilbygg, grøfter o.l.
Pigging av fjell og betong
Sprenging, pigging og utgraving av kjeller
Sprengning

Masseforflytning
Opplasting, bortkjøring og deponering av masse.
Tilkjøring av masse
Masseforflytning

Asfaltering
Alt innen asfaltering utføres fagmessig og effektivt
Skjæring av asfalt og betongdekke
Legging av spikma kantstein på asfalt
Rehabilitering/reparasjon av asfaltdekke
Avretting, komprimering og klargjøring for asfaltering
Asfaltering

Grøntarbeider
Etablering av idrettsbaner og lekeplasser
Opparbeiding av plen og andre utomhusarealer
Levering og utkjøring av matjord
Etablering av gangveier, kantstein o.l.
Trefelling
Beplanting
Grøntarbeider

Snørydding
Vinterstid utfører vi også strøing og brøyteoppdrag i søndre Nittedal