Kulturdepartementet bestemte i 1993 at landets kommuner skulle utarbeide kommunale planer for anlegg og områder for idrett og friluftsliv, som en betingelse for å kunne motta spillemidler.

Hensikten med en kommunal plan for idrett er å sikre:

• En klarere prioritering i kommunen

• En sterkere kommunal styring av anleggsutbyggingen

• At anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv blir sett i et helheltsperspektiv

Alle anlegg og områder som det ønskes å søke om spillemidler til, skal stå i denne planen.

Nittedal kommunes plan skal rulleres. Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2035 er av formannskapet i møte 09.05.2022 besluttet å legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Prioritert handlingsprogram er et vedlegg til kommunedelplanen som skal rulleres hvert år, står det på kommunens hjemmeside. Handlingsprogrammet er retningsgivende i forbindelse med årlige budsjettbehandlinger, samt for prioritering av spillemiddelsøknader.

Alle har nå mulighet til å sende inn høringsuttalelser til planprogrammet. Høringsuttalelser sendes til postmottak@nittedal.kommune.no og må merkes 22/01637 kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 – 2035 Høringsinnspill.

Frist for å sende inn er 15.07.2022.