Spillemidler er en statlig tilskuddsordning med formål om å bidra til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Den viktigste målgruppen er barn og unge i alderen 6–19 år.

Det deles hovedsakelig inn i 2 anleggsgrupper:

  • Ordinære anlegg – Nye anlegg eller rehabilitering av anlegg. Der ikke annet er bestemt kan det søkes om inntil 1/3 av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr 1 000.000.
  • Nærmiljøanlegg – Anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig tilknyttet bo- og oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Det kan søkes om inntil 50 % av godkjent kostnad begrenset oppad til kr 300.000.

Ifølge kommunens hjemmeside må alle anlegg det skal søkes om spillemidler på stå i kommunens prioriterte handlingsprogram. Handlingsprogrammet er en del av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og som rulleres hvert år.

Søknadsfristen til Nittedal kommune er 15. oktober hvert år. Søknaden skal uansett leveres elektronisk gjennom www.anleggsregisteret.no.

Se kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.