Vi ser at strategien der gode tiltak avslås «fordi de er for langt unna Mo» ikke gir ønsket utvikling verken ifbm sentrum, eller andre steder. Dette har, som nevnt, de fleste partiene innsett, utenom Ap.

Ap hevder de «ikke vil ha et Grorud eller Lillestrøm light», men ved å holde på et mål om 80 prosent av veksten til Mo, med kun arealet vest for Mo/Mokollen og sør for Svartkruttveien for utbygging er det i aller høyeste grad grunnlag for å hevde at det er nettopp dette Ap legger opp til.

Antallet boliger og arbeidsplasser som forespeiles for området vil bety høyere og tettere enn skissene fra Beton Mast tilsier.

Må tas tak i

Dette må vi ta tak i fra politisk side, på plan-nivå, for å unngå en utbygging vi ikke ønsker, og som ikke er i tråd med de visjonene mange av oss har for sentrum / utbygging på Mo.

Les også

Når alle vil utvikle sentrum i Nittedal, må vi også tilrettelegge

Høyre vil åpne for utbygging i områdene Varingskollen og Tøyenåsen. Begge områdene har gangavstand til nye Elvetangen skole, nærhet til barnehager med kapasitet og med sykehjem enten i nærheten eller med muligheter i nærheten.

For begge områder er det mulig å påvirke boligtype og infrastruktur. Nærhet til tog og / eller buss støtter opp under miljøvennlig transportbehov.

Svekker sentrum

Ap sin påstand er at «ved å si ja til en massiv utbygging sør og nord i Nittedal så svekker vi samtidig muligheten for å utvikle sentrum.» Ja, om situasjonen i kommunen var lite tilflytting og lav vekst, ville det vært grunnlag for å hevde dette.

Vi måtte samle «den lille veksten» om et sted. I Nittedal er situasjonen motsatt. Vi har økt tilflytting til alle tre deler av kommunen, og press i tjenestene spesielt i midtre.

Vi er «bakpå» med utbygging av eldreomsorgen og vi har store utfordringer med skolekapasiteten i den delen av kommunen der Ap vil fortsette å holde på 80 prosent-målet.

Utnytter kapasiteten

Ved å fordele veksten noe mer med utgangspunkt i situasjonen vi står i, utnytter vi kapasitet der den finnes og vi demper presset der det er høyt. Kommunens økonomiske situasjon tatt i betraktning har vi ikke noe valg, annet enn å finne muligheter der de finnes. Å tviholde på gårsdagens mål gir ikke ønsket utvikling.

«Vi vil også bygge ut i Varingskollen», skriver Ap. Det er glimrende! Hvorfor da ikke være med på å vedta en samfunnsdel som legger opp til dette i utgangspunktet? Istedenfor å gå den «tunge veien» om avslag med utgangspunkt i «for langt fra Mo», for så å gjøre unntak fra eget planverk?

Debatter innad, mellom og på tvers av partier er en del av det politiske arbeidet med å komme fram til de beste løsningene. Gjennom politisk behandling av arealstrategi og arealplan har forskjellene og likhetene mellom partiene blitt tydeligere. Flere av oss er enige om at eksisterende planverk ikke fungerer. Med Ap sin arealstrategi der alt skal legges til Mo, mister vi muligheter.

Tjenester og gode bomiljøer

I Høyre vil vi ha mer fokus på tilgjengelige tjenester og gode bomiljøer i flere deler av kommunen, og en utvikling på Mo som handler om stedskvalitet, sosiale møteplasser, handel, og boliger - der mest mulig av matjorda vernes.

Nå har vi mulighet for å vedta en mer bærekraftig og framtidsrettet plan med mer gjennomføringskraft.

Både området på Mo og resten av kommunen er tjent med en overordnet plan som fordeler veksten med utgangspunkt i at Nittedal er en langstrakt kommune.